Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • BÁO CÁO Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và XTTM

 • Thứ ba, 12/10/2021

 •  

 • BÁO CÁO

  Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và XTTM

   

  Thực hiện Công văn số 702/TTT-NV4 ngày 06/10/2021 của Thanh tra tỉnh V/v báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và sự chỉ đạo của Sở Công Thương; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2021 như sau:

  I.   Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo:

  Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và điều kiện làm việc của đơn vị, năm 2021 Trung tâm đã hiệu chỉnh xây dựng Nội quy tiếp công dân đến giải quyết khiếu nại tố cáo tại Trung tâm (Quyết định số 05/QĐ-TTKC ngày 04/1/2021 của Trung tâm); Thông báo Lịch tiếp công dân khi đến khiếu nại, tố cáo năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại (Thông báo số 04/TB-TTKC ngày 05/01/2021của Trung tâm). Mở sổ theo dõi việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định. Thông qua Hội nghị viên chức, Trung tâm còn chỉnh sửa, xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy tắc ứng xử để quy định các chuẩn mực ứng xử giao tiếp trong khi thực hiện nhiệm vụ và trong các quan hệ xã hội.

              Năm 2021, đơn vị đã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 của đơn vị (Kế hoạch số 115/KH-TTKC ngày 13/4/2021 của Trung tâm) nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới trong thời gian trước, trong và sau Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có sự phối hợp, xử lý kịp thời, đúng quy định những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân.

  Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thịsố 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường an ninh, trật tự trong tình hình mới; Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 2. Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân tập trung đông người khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Duy trì, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại đơn vị; thông báo, niêm yết công khai lịch tiếp công dân theo quy định

  Cụ thể, trong năm 2021, Trung tâm không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đến Trung tâm.

  II.    Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:

  1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng.

  Trong năm 2021, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 và năm 2021, (Kế hoạch số 182/KH-TTKC ngày 10/6/2021) nhằm phổ biến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính của viên chức Trung tâm; Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng của viên chức; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong đơn vị.

  Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hạn chế tập trung đông người nên Trung tâm ít tổ chức các buổi sinh hoạt pháp luật tập trung mà chỉ triển khai trực tuyến, qua trang mạng xã hội.. để viên chức đơn vị cập nhật, nâng cao hiểu biết về pháp luật phòng,chống tham nhũng và các văn bản Quy phạm pháp luật mới, liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, thông qua đó viên chức nâng cao nhận thức về pháp luật, những quy định hướng dẫn hiện hành, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng và loại bỏ dần cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ đó hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo.

  2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng:

  a) Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  - Về tài chính và ngân sách nhà nước: Trong công tác hoạt động tài chính, Trung tâm đã tổ chức đúng các quy định về công tác tài chính. Công khai dự toán ngân sách năm 2021 và các nguồn vốn được phân bổ phê duyệt cho các chương trình đề án đã được phê duyệt năm 2021. (Quyết số 15a /QĐ-TTKC, ngày 14/01/2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại),  Công khai quyết toán  ngân sách năm 2020 (Quyết định số  33/QĐ-TTKC ngày 27/5/2021 của Trung tâm). Xây dựng dự toán dự toán ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (Công văn 197/TTKC-HC ngày 24/6/2021 của Trung tâm)

  - Trong năm 2021, Trung tâm không tổ chức mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.

  - Công khai minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ:

  + Công khai trong tuyển dụng viên chức và người lao động vào cơ quan:  Triển khai Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) tại các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc tỉnh. Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 (Kế hoạch số 125/KH-TTKC, ngày 23/4/2021 của Trung tâm Khuyến công và XTTM)  và đã công khai thông báo tuyển dụng trên đài truyền hình tỉnh Ninh Thuận, trang thông tin điện tử của Trung tâm, niêm yết tại trụ sở cơ quan theo quy định. Tổ chức tuyển dụng viên chức theo hướng dẫn trình tự vầ thực hiện công khai minh bạch theo đúng quy định hiện hành.

  + Công khai trong công tác bổ nhiệm: Năm 2021, Trung tâm đã triển khai xin chủ trương tổ chức xem xét bổ nhiệm các chức danh quản lý các phòng nghiệp vụ của Trung tâm, Xây dựng kế hoạch đánh giá chương trình hành động trước khi kem xét bổ nhiệm, thực hiện việc công khai minh bạch theo quy đinh hướng dẫn về công tác bổ nhiệm theo hướng dẫn tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018, quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 và quyết định 449/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh;

  + Về công tác thăng hạng viên chức: Năm 2021 Trung tâm đã rà soát, lựa chon đăng ký viên chức của Trung tâm tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức, cụ thể  01 chỉ tiêu từ cán sự lên chuyên viên,02 chỉ tiêu từ chuyên viên lên chuyên viên chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ;

  + Về công tác đào tạo: Công khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021 của Trung tâm đã được UBND, Sở Công Thương phê duyệt. (Quyết định số 29/QĐ-SCT ,ngày 15/3/2021 của Sở Công Thương) và tạo điều kiện cho viên chức đơn vị tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các cơ sở đào tạo tạm thời ngưng mở các lớp, nên viên chức Trung tâm chưa tham gia các lớp đào tạo theo kế hoạch đề ra.

  + Công khai về nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn: Trong năm 2021,  Trung tâm tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng cho 01 viên chức và quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 06 viên chức của Trung tâm theo quy định.

  - Trong năm không tổ chức cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật viên chức.

  b) Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  Thông qua Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021, Trung tâm đã rà soát xây dựng lấy ý kiến chỉnh sửa ban hành lại các quy chế trong hoạt động của Trung tâm, theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, cụ thể Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 03/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm) và các quy chế khác như: Quy chế thực hiện dân chủ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh (Quyết định số 08/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm); Quy chế công tác văn thư của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Quyết định số 02/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm); Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm  (Quyết định số 04/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm); Quy chế làm việc của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 01/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm) …

   Ngày 10/8/2021, Trung tâm tổ chức lấy ý kiến góp ý, bãi bỏ Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc năm 2021 (Quyết định số 03/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021) để tách thành 02 Quy chế riêng biệt theo chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan chức năng gồm Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm KC và XTTM năm 2021 (Quyết định số 40/QĐ-TTKC, ngày 10/8/2021) và Quy chế quản lý tài sản công của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Quyết định số 41/QĐ-TTKC ngày 10/8/2021)

  c) Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị:

  Viên chức và người lao động của đơn vị luôn tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử của viên chức theo đúng chuẩn mực xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và chuẩn mực xử sự trong quan hệ xã hội, luôn bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm trong thực nhiệm vụ được giao.

   Trong năm 2021, không có trường hợp vi phạm Quy tắc ứng xử trong cơ quan.

  d)  Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  Trong năm 2021, Trung tâm không tổ chức chuyển đổi, luân chuyển vị trí công tác định kỳ đối với viên chức. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ, Sở Công Thương đã ra quyết định biệt phái 01 viên chức của Trung tâm về Sở để thực hiện nhiệm vụ của Sở trong thời hạn 01 năm (quyết định số 78/QĐ-SCT ngày 26/8/2021 của Sở Công Thương V/v biệt phái viên chức)

  e) Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:

  Trung tâm tiếp tục thực hiện việc trả lương và quyết toán các chi tiêu, chi trả qua tài khoản ngân hàng, thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm theo các quy định tài chính hiện hành. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo nhiệm vụ và chức năng được phê duyệt theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sử dụng mạng Lan, hộp thư điện tử để trao đổi, xử lý công việc.

  f) Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2020, Trung tâm đã tổ chức triển khai việc kê khai tài sản thu nhập (theo mẫu Bản kê khai theo phụ lục II của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị) đến tất cả các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện đầy đủ và  giao nộp bản kê khai tài sản theo hướng dẫn và có báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 (Báo cáo số 69/BC-TTKC, ngày 17/3/2021 của Trung tâm)

  3. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng:

  a) Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng và Nhà nước:

  Thực hiện việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng và báo cáo kết quả triển khai định kỳ theo quy định, cụ thể Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-TTKC, ngày  02/2/2021 của Trung tâm V/v Kế hoạch phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2021; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng theo quy định, bên cạnh đó còn chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ về công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị theo kế hoạch đề ra.

  b) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách:

  Trong năm 2021, Trung tâm không xảy ra tham những nên không xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

  4. Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng:/

  a) Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham nhũng: /

  b) Trách nhiệm của Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng:/

  c) Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo trong phòng, chống tham nhũng:/

  d) Trách nhiệm của công dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong phòng, chống tham nhũng: /

  5. Công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước:/

  6. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Trong năm 2021 Trung tâm không phát hiện vụ việc tham nhũng xãy ra tại Trung tâm.

  7. Những vấn đề khác liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng: /

  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  Trong năm 2021, Trung tâm tiếp tục quán triệt chỉ đạo viên chức thực hiện tốt các quy chế của đơn vị như: Quy tắc ứng xử, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ công khai minh bạch khác theo quy định hiện hành. Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19 đến chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tuy nhiên Trung tâm đã cố gắng thực hiện nghiệm túc các quy định hướng dẫn của công tác phòng chống tham nhũng, phân công, giám sát kết quả làm việc của viên chức tại nhà trong thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Không để xảy ra các vụ việc khiếu nại tố đối với các hoạt động của Trung tâm,

   Tập thể lãnh đạo viên chức Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đó tự nâng cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định được trách nhiệm, nhiệm vụ được giao không để các hành vi, vụ việc tham nhũng xảy ra.

  IV.   PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

  -    Tiếp tục quán triệt tuyên tuyền các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống tham nhũng đến toàn thể viên chức Trung tâm;

  - Tiếp tục công khai, sử dụng đường dây nóng, số điện thoại, địa chỉ Email của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Phòng Hành chính-Tổng hợp để tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi tham nhũng của viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng;

   - Định kỳ báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả  tiếp nhận, xử lý và những thông tin thu nhập được cho Sở Công Thương biết, chỉ đạo thực hiện.

  VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: /

  Trên đây, là báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.