Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • BÁO CÁO Công tác thực hiện cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

 • Thứ ba, 14/9/2021

 •  

 • BÁO CÁO

  Công tác thực hiện cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2021

  và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

   

                 Thực hiện Công văn số 167/UBND-VXNV ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ và chỉ đạo của Sở Công Thương;

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (gọi tắt là Trung tâm) báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:

                 I. Kết quả thực hiện cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2021

  1. Về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính:

  Ngay từ đầu năm 2021 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để cụ thể hóa và ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính phù hợp với tình hình hoạt động của Trung tâm, cụ thể như sau:

  Trên cơ sở hướng dẫn của Công văn số 167/UBND-VXNV ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ và chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021của đơn vị (Kế hoạch số 28/KH-TTKC ngày 21/01/2021 của Trung tâm), nhằm  triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị phù hợp với tình hình của đơn vị, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, nâng cao tinh thần trách nhiệm; Xây dựng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất đạo đức tốt, năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; ứng dng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc; đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Trung tâm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao.

   Tổ chức quán triệt tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đến toàn thể viên chức (các kế hoạch, văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác cải cách hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh, và Sở Công Thương…) để viên chức năm bắt kịp thời.

  Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, đồng thời thực hiện việc báo  cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đúng với quy định.

  2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

  a) Cải cách tổ chức bộ máy:

  Trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm chú trọng công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm nhằm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp công


  tác, thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ kế hoạch công tác; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng chuyên môn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Rà soát các chức danh quản lý còn khuyết, đề xuất xin chủ trương bổ nhiệm các chức danh Trưởng các phòng nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm. Hiện Trung tâm đang trình Sở Công Thương chấp thuận chủ trương theo quy định hướng dẫn (Tờ trình số 293/TTr-TTKC ngày 01/9/2021 của Trung tâm KC và XTTM), hiện đang chờ chủ trương chấp thuận của Sở Công Thương và tổ chức triển khai công tác bổ nhiệm viên chức quản lý theo thẩm quyền.

  b) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

  Thực hiện các quy định về việc nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương thường xuyên, và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc Trung tâm. Tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định, trình tự thủ tục về xét tuyển viên chức và theo phân cấp quản lý, quy chế xét tuyển của Bộ Nội vụ. Thực hiện công khai minh bạch trong quy trình tuyển dung, Cụ thể Trung tâm đã tuyển dụng 01 viên chức.

  Trung tâm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đăng ký cho viên chức được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá phân loại chất lượng viên chức hàng tháng, quý dựa trên hiệu quả công việc, bảo đảm tính công bằng trong đánh giá.

  c) Cải cách tài chính công:

  Trung tâm tiếp tục thực hiện việc trả lương và quyết toán các chi tiêu chi trả qua tài khoản ngân hàng, thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm theo các quy định tài chính hiện hành. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo nhiệm vụ và chức năng được phê duyệt theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sử dụng mạng Lan, hộp thư điện tử để trao đổi, xử lý công việc.

  Thông qua Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021, Trung tâm đã rà soát xây dựng lấy ý kiến chỉnh sửa ban hành lại các quy chế trong hoạt động của Trung tâm, theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, cụ thể Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 03/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm). Ngày 10/8/2021, Trung tâm tổ chức lấy ý kiến góp ý, bãi bỏ Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc năm 2021 (Quyết định số 03/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021) để tách thành 02 Quy chế riêng biệt theo chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan chức năng gồm Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm KC và XTTM năm 2021 (Quyết định số 40/QĐ-TTKC, ngày 10/8/2021) và Quy chế quản lý tài sản công của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Quyết định số 41/QĐ-TTKC ngày 10/8/2021)

   - Xây dựng Kế hoạch số 85/KH-TTKC ngày 23/03/2021 thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. Hàng tháng theo dõi, phản ánh đầy đủ, công khai, minh bạch về quản lý ngân sách, thu chi tài chính; tài sản của cơ quan được quản lý theo đúng quy chế đã được ban hành, việc điều chuyển sử dụng tài sản đảm bảo nguyên tắc, quy định của nhà nước, không có hiện tượng dùng tài sản công vào mục đích cá nhân hoặc sai mục đích gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

  - Chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế và kinh phí nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ; Tăng cường bổ sung thêm các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn.

  d) Hiện đại hóa hành chính:

  Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch số 48/KH-TTKC ngày 23/02/2021 về Ứng dụng Công nghệ thông tin; phát triển chính quyền và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2021 và giai đoạn 2022-2025, đồng thời triển khai nhiều biện pháp để thực hiện Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đơn vị như:

  - Đảm bảo điều kiện về kỹ thuật CNTT, trang bị máy móc, trang thiết bị làm việc phục vụ các hoạt động của đơn vị;

  - Duy trì, vận hành Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc TD.Office một cách hiệu quả, đến nay việc sử dụng chữ ký số đã được sử dụng đối với tất cả các văn bản đi của đơn vị, việc tiếp nhận văn bản đến qua hệ thống góp phần giảm thời gian tiếp nhận văn bản, từng bước giảm số lượng giấy tờ hành chính, tiết kiệm nhiều văn phòng phẩm và nâng cao chất lượng công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu tại Trung tâm;

  - Tiếp tục đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống mạng nội bộ đảm bảo việc kết nối thông suốt phục vụ các phần mềm dùng chung, trao đổi thông tin dữ liệu trong cơ quan. Trang bị máy tính cho viên chức đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin, nghiên cứu văn bản pháp luật, chia sẻ tài liệu giữa các phòng chuyên môn và trong toàn đơn vị phục vụ công tác giải quyết công việc;

  - Phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên môi trường mạng nhằm đảm bảo tính thống nhất, triệt để, trách nhiệm và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình duy trì hoạt động.

  e) Kỷ luật, kỷ cương hành chính:

  Trong 09 tháng đầu năm, cơ bản viên chức và người lao đông chấp hành nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ: thưc hiên tốt nội quy, quy chế của đơn vi; thưc hiên chuẩn mưc về giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, góp phần hình thành phong cách, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện đeo thẻ, mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc và công sở; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; không mê tín dị đoan, không sa vào các tệ nạn xã hội và cờ bạc; thực hiện chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định về giãn cách xã hội, không có trường hợp nào vi phạm quy định và bị nhiễm bệnh, đồng thời luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  3. Đánh giá chung:

                  Nhìn chung trong 09 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra, công tác cải cách hành chính được báo cáo định kỳ thường xuyên. Viên chức, người lao động đã có nhiều cố gắng trong thưc hiện nhiệm vụ được phân công, có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ, phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của đơn vị.

  II. Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 03 tháng cuối năm 2021

  Tiếp tục triển khai các nội dung kế hoạch cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về công tác cải cách hành chính năm 2021 trong toàn đơn vị. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của cấp trên.

  Tiếp tục sắp xếp kiện toàn nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy tổ chức nhân sự của Trung tâm theo danh mục vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, thực hiện việc sử dụng và quản lý viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền của đơn vị một cách hiệu quả; đảm bảo các chế độ, chính sách về tiền lương, điều động, bổ nhiệm, chuyển ngạch, nâng ngạch cho cán bộ, viên chức theo quy định. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng viên chức đáp ứng nhu cầu công viêc trong thời kỳ mới.

  Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong việc thực hiện trao đổi văn bản điện tử, giảm các văn bản, giấy tờ hành chính không cần thiết.

  Trên đây, là báo cáo công tác cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.