Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • BÁO CÁO Về công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm 2021

 • Thứ tư, 8/9/2021

 •  

 • BÁO CÁO

  Về công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm 2021

   

  Thực hiện Công văn số 1994/SCT-TTr ngày 10/12/2019 của Sở Công Thương về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại báo cáo tình hình triển khai trong trong 09 tháng đầu năm 2021 như sau:

            I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

  1.   Những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia: không có.

  2.   Những vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội: không có.

           3.   Các vấn đề nổi cộm, bức xúc khác có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội: không có

            II. SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP:/

  (Do đơn vị chưa thành lập tổ chức Đảng)

            III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP:

    1.   Kết quả công tác nội chính:

  1.1.      Kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Không có

  1.2.      Công tác bảo đảm an ninh quốc gia: Không có

  1.3.      Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội: Không có

  1.4.      Kết quả hoạt động của một số cơ quan có liên quan đến lĩnh vực nội chính, tư pháp ở địa phương: Không có

  1.5.      Những vấn đề khác liên quan đến công tác nội chính:/

  2.   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:

  Trung tâm đã hiệu chỉnh xây dựng Nội quy tiếp công dân đến giải quyết khiếu nại tố cáo tại Trung tâm (Quyết định số 05/QĐ-TTKC ngày 04/1/2021 của Trung tâm); Thông báo Lịch tiếp công dân khi đến khiếu nại, tố cáo năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại (Thông báo số 04/TB-TTKC ngày 05/01/2021của Trung tâm). Mở sổ theo dõi việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định.

  Ngoài ra, Trung tâm còn chỉnh sửa, xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy tắc ứng xử để quy định các chuẩn mực ứng xử giao tiếp trong khi thực hiện nhiệm vụ và trong các quan hệ xã hội.

  Khi các đơn vị tổ chức, cá nhân có yêu cầu cần được hỗ trợ công chức, viên chức Trung tâm có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Không quan liêu, gây khó khăn cho các đơn vị tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

  Trong 09 tháng đầu năm 2021, Trung tâm không có vụ việc khiếu nại, tố cáo nào đến Trung tâm.

  3.   Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:

  3.1 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng.

  Thông qua các buổi họp, ngày pháp luật hàng tháng Trung tâm tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể viên chức các văn bản Quy phạm pháp luật mới, liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, thông qua đó viên chức nâng cao nhận thức về pháp luật, những quy định hướng dẫn hiện hành, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng và loại bỏ dần cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ đó hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo.

  3.2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng:

  2.2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  - Về tài chính và ngân sách nhà nước: Trong công tác hoạt động tài chính, Trung tâm đã tổ chức đúng các quy định về công tác tài chính. Công khai dự toán ngân sách năm 2021 và các nguồn vốn được phân bổ phê duyệt cho các chương trình đề án đã được phê duyệt năm 2021. (Quyết số 15a /QĐ-TTKC, ngày 14/01/2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại),  Công khai quyết toán  ngân sách năm 2020 (Quyết định số  33/QĐ-TTKC ngày 27/5/2021 của Trung tâm). Xây dựng dự toán dự toán ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (Công văn 197/TTKC-HC ngày 24/6/2021 của Trung tâm)

  - Trong 09 tháng đầu năm 2021, Trung tâm không tổ chức mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.

  - Công khai minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ:

  + Công khai trong tuyển dụng viên chức và người lao động vào cơ quan:  Triển khai Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) tại các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc tỉnh. Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 (Kế hoạch số 125/KH-TTKC, ngày 23/4/2021 của Trung tâm Khuyến công và XTTM)  và đã công khai thông báo tuyển dụng trên đài truyền hình tỉnh Ninh Thuận, trang thông tin điện tử của Trung tâm, niêm yết tại trụ sở cơ quan theo quy định. Tổ chức tuyển dụng viên chức theo hướng dẫn trình tự vầ thực hiện công khai minh bạch theo đúng quy định hiện hành.

  + Công khai trong quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch,luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật viên chức và người lao động theo quy định hiện hành.

  + Về công tác đào tạo: Công khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021 của Trung tâm đã được UBND, Sở Công Thương phê duyệt. (Quyết định số 29/QĐ-SCT ,ngày 15/3/2021 của Sở Công Thương) và tạo điều kiện cho viên chức đơn vị tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các cơ sở đào tạo tạm thời ngưng mở các lớp, nên viên chức Trung tâm chưa tham gia các lớp đào tạo theo kế hoạch đề ra.

  + Công khai về nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn: Trong 09 tháng đầu năm Trung tâm tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng cho 01 viên chức và quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 06 viên chức của Trung tâm theo quy định.

  - Trong 09 tháng đầu năm không tổ chức cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật viên chức.

  2.2.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  Thông qua Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021, Trung tâm đã rà soát xây dựng lấy ý kiến chỉnh sửa ban hành lại các quy chế trong hoạt động của Trung tâm, theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, cụ thể Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 03/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm) và các quy chế khác như: Quy chế thực hiện dân chủ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh (Quyết định số 08/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm); Quy chế công tác văn thư của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Quyết định số 02/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm); Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm  (Quyết định số 04/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm); Quy chế làm việc của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 01/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021 của Trung tâm) …

   Ngày 10/8/2021, Trung tâm tổ chức lấy ý kiến góp ý, bãi bỏ Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc năm 2021 (Quyết định số 03/QĐ-TTKC, ngày 04/01/2021) để tách thành 02 Quy chế riêng biệt theo chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan chức năng gồm Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm KC và XTTM năm 2021 (Quyết định số 40/QĐ-TTKC, ngày 10/8/2021) và Quy chế quản lý tài sản công của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Quyết định số 41/QĐ-TTKC ngày 10/8/2021)

       2.2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị:

  Viên chức và người lao động của đơn vị luôn tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử của viên chức theo đúng chuẩn mực xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và chuẩn mực xử sự trong quan hệ xã hội, luôn bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm trong thực nhiệm vụ được giao.

   Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp vi phạm Quy tắc ứng xử trong cơ quan.

  2.2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  Trong 09 tháng đầu năm 2021, Trung tâm không tổ chức chuyển đổi, luân chuyển vị trí công tác định kỳ đối với viên chức. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ, Sở Công Thương đã ra quyết định biệt phái 01 viên chức của Trung tâm về Sở để thực hiện nhiệm vụ của Sở trong thời hạn 01 năm (quyết định số 78/QĐ-SCT ngày 26/8/2021 của Sở Công Thương V/v biệt phái viên chức)

  2.2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:

  Trung tâm tiếp tục thực hiện việc trả lương và quyết toán các chi tiêu chi trả qua tài khoản ngân hàng, thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm theo các quy định tài chính hiện hành. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo nhiệm vụ và chức năng được phê duyệt theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sử dụng mạng Lan, hộp thư điện tử để trao đổi, xử lý công việc.

  2.2.6. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2020, Trung tâm đã tổ chức triển khai việc kê khai tài sản thu nhập (theo mẫu Bản kê khai theo phụ lục II của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị) đến tất cả các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện đầy đủ và  giao nộp bản kê khai tài sản theo hướng dẫn và có báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 (Báo cáo số 69/BC-TTKC, ngày 17/3/2021 của Trung tâm)

           2.3. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng:

  2.3.1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng và Nhà nước:

  Thực hiện việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng và báo cáo kết quả triển khai định kỳ theo quy định, cụ thể Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-TTKC, ngày  02/2/2021 của Trung tâm V/v Kế hoạch phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2021; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng theo quy định, bên canh đó còn chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ về công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị theo kế hoạch đề ra.

  2.3.2. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách:

  Trong 09 tháng đầu năm 2021, Trung tâm không xảy ra tham những nên không xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

  2.4. Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng:/

  2.4.1. Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham nhũng: /

  2.4.2. Trách nhiệm của Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng:/

  2.4.3. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo trong phòng, chống tham nhũng:/

  2.4.4. Trách nhiệm của công dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong phòng, chống tham nhũng: /

  2.5. Công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

  2.6. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Trong 09 tháng đầu năm 2021 Trung tâm không phát hiện vụ việc tham nhũng xãy ra tại Trung tâm.

  2.7. Những vấn đề khác liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng: /

  4.   Kết quả công tác cải cách tư pháp:

  Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương trong kỳ báo cáo, tập trung vào các nội dung sau:

  4.1.  Tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp: /

  4.2.  Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp:/

  4.2.1.     Tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các hoạt động tư pháp trong lực lượng Công an;

  4.2.2.     Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân;

  4.2.3.     Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân;

  4.2.4.     Tổ chức và hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự.

  4.3.  Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp:

  4.3.1.     Tổ chức và hoạt động của đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư;

  4.3.2.     Tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp;

  4.3.3.     Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực;

  4.3.4.     Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại (nếu có).

  4.4.  Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh:

  4.4.1.     Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp;

  4.4.2.     Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ tư pháp;

  4.4.3.     Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp.

  4.5.  Công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp:

  4.5.1.      Về giám sát của Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp;

  4.5.2.      Vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc , các tổ chức thành viên, báo chí và người dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp.

  4.6.  Về đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp:

  4.6.1.      Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nâng cấp các nhà tạm giữ, tạm giam; trang bị phương tiện phục vụ các hoạt động tư pháp;

  4.6.2.      Việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp;

  4.6.3.      Về việc hỗ trợ kinh phí của địa phương cho hoạt động của các cơ quan tư pháp.

  4.7.  Hợp tác quốc tế về tư pháp (nếu có).

  4.8.  Những vấn đề khác liên quan đến công tác cải cách tư pháp:/

  5.   Kết quả hoạt động của Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy: /

  IV.ĐÁNH GIÁ CHUNG

  Trong kỳ báo cáo, Trung tâm tiếp tục quán triệt chỉ đạo viên chức thực hiện tốt các quy chế của đơn vị như: Quy tắc ứng xử, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ công khai minh bạch khác theo quy định hiện hành. Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19 đến chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tuy nhiên Trung tâm đã cố gắng thực hiện nghiệm túc các quy định hướng dẫn của công tác phòng chống tham nhũng, phân công, giám sát kết quả làm việc của viên chức tại nhà trong thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Không để xảy ra các vụ việc khiếu nại tố đối với các hoạt động của Trung tâm,

   Tập thể lãnh đạo viên chức Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đó tự nâng cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định được trách nhiệm, nhiệm vụ được giao không để các hành vi, vụ việc tham nhũng xảy ra.

  V.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

  -    Tiếp tục quán triệt tuyên tuyền các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống tham nhũng đến toàn thể viên chức Trung tâm;

  -Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp, đơn giản hoá các thủ tục hành chính;

  - Tiếp tục công khai, sử dụng đường dây nóng, số điện thoại, địa chỉ Email của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Phòng Hành chính-Tổng hợp để tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi tham nhũng của viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng;

   - Định kỳ báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả  tiếp nhận, xử lý và những thông tin thu nhập được cho Sở Công Thương biết, chỉ đạo thực hiện.

  VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: /

  Trên đây, là báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2021của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.