Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

 • Thứ hai, 5/7/2021

 •  

 • QUYẾT ĐỊNH
  V/v Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 
   
   
  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN
          Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận;
          Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SCT, ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;
  Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND, ngày 11/9/2012 của UBND Tỉnh V/v Ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ V/v Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
  Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ V/v Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
         Căn cứ  Báo cáo số 11/BC-HĐTDVC, ngày 02/7/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức 2021 V/v Báo cáo kết quả tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 (vòng 2) của Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại;
  Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm.
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại gồm 01 người theo danh sách đính kèm.
  Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; gửi kết quả trúng tuyển đến người trúng tuyển biết để đến cơ quan hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 
  Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, Phòng Hành chính - Tổng hợp, các phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
   

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.