Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 • Thứ ba, 23/3/2021

 •  

 • QUYẾT ĐỊNH

  Về việc Thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ về công tác phòng chống tham nhũng

  năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

   

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN

   

  Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận;

  Căn cứ Quyết định 74/QĐ-SCT ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương Ninh Thuân V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;

  Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTKC, ngày  02/2/2021 của Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại về phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2021;

              Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận, gồm các ông/bà có tên sau:

  1. Ông: Dương Văn Sơn; Phó Giám đốc Trung tâm: Trưởng đoàn

  2. Ông: Võ Thái Văn; TP. TKNL và SXSH: Thành viên

  3. Bà: Nguyễn Thị Sơn Hải ; TP. Hành chính –Tổng hợp:  Thư ký

  Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

              - Thời gian kiểm tra: Theo thông báo của đoàn kiểm tra.

  - Phạm vi kiểm tra: Các nội dung tại điểm b, mục 2, phần II của  Kế hoạch chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2021.

  - Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp và hồ sơ lưu tại các phòng nghiệp vụ Trung tâm.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng nghiệp vụ Trung tâm và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.