Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM 2021

 • Thứ ba, 2/2/2021

 •  

 • KẾ HOẠCH

  PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM 2021

   

  Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng;

  Căn cứ Kế hoạch 171/KH- SCT ngày 29/01/2021 của Sở Công Thương V/v Phòng chống tham nhũng năm 2021;

  Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao Trung tâm xây dựng Kế hoạch Phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2021 của đơn vụ như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu:

              - Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các hướng dẫn chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền đề ra nhằm ngăn chặn phòng ngừa tham nhũng, lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động về phòng chống tham nhũng, lãng phí của viên chức  và người lao động của Trung tâm.

  - Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng viên chức của Trung tâm trong việc thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết ngăn ngừa không để xảy ra các sai phạm trong phạm trong đơn vị.

              - Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng của viên chức Trung tâm;

  - Xem công tác phòng chống tham nhũng, kiểm tra, kiểm soát nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm của từng cá nhân và của Trung tâm.

              - Thực hiện đúng các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; không để tình trạng tham nhũng diễn ra trong mọi hoạt động của Trung tâm;  từng công chức, viên chức của Trung tâm thực hiện đúng chức trách, quyền hạn thực được phân công;

  - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, tham nhũng;

  - Đề cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo trong tổ chức kiểm tra thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ và xác định trách nhiệm khi xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí trong Trung tâm.

  II. Nội dung kế hoạch:

              1. Công tác phòng, chống tham nhũng:

              a. Về công tác giáo dục chính trị , tư tưởng, tuyên truyền pháp luật:

  - Tiếp tục tổ chức quán triểt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời triển khai thực hiện kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao;

  - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó cần quan tâm đến việc tự nâng cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. 

  b. Đẩy mạnh công tác công khai minh bạch, cải cách hành chính:

  * Tiếp tục phát huy tính minh bạch, công khai trong các hoạt động của Trung tâm:

  - Việc mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản (nếu có) phải được công khai theo quy định của pháp luât;

  - Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm cả nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của Trung tâm; Định kỳ 06 tháng, một năm công khai tình hình sử dung kinh phí, tài chính Trung tâm;

  - Các công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, đề bạc, điều động Công chức, viên chức;

  -  Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong Trung tâm đã được kết luận và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Trung tâm;

  -  Các quy chế, các quy định định mức, tiêu chuẩn có liên quan đến quyền lợi của Công chức, viên chức Trung tâm.

  *  Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Trung tâm:

  - Áp dụng, sử dụng hiệu quả Hệ thống sử lý văn bản TD office, phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, phần mềm quản lý Hồ sơ  cán bộ, công chức viên chức theo quy định hướng dẫn của cơ quan có chức năng;

  - Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế hoạt động của Trung ta6mcho phù hợp với thực tế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

  c. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng:

  - Đưa nội dung thực hiện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm vào tiêu chuẩn đánh giá phân loại, khen thưởng hàng năm;

  - Việc tuyển dụng viên chức phải nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, công tác tuyển dụng phải công khai minh bạch đúng trình tự thủ tục quy định;

  - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, quản lý nhà nước và các kỹ năng cho công chức, viên chức trong giải quyết, xử lý công việc được giao;

  Xây dựng kiện toàn tổ chức các phòng nghiệp vụ của Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiêu quả;

  - Tổ chức thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân đối với các đối tượng theo quy định nhằm tăng cường biện pháp phòng chống tham nhũng trong nội bộ Trung tâm;

  - Giải quyết kịp thời các công việc đúng theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân khi đến Trung tâm liên hệ công việc.

  - Tiếp tục phát huy vai trò quyền làm chủ của viên chức Trung tâm:

  + Viên chức Trung tâm có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng;

  + Lãnh đạo Trung tâm có cơ chế bảo vệ, đề xuất khen thưởng đối với người có công trong việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng.

  - Kiên quyết xử lý nghiêm túc những công chức, viên chức vi phạm các quy định, quy chế làm việc cũng như các quy chế khác của Trung tâm.

  2. Công tác kiểm tra nội bộ:

  a. Đối tượng kiểm tra:

  - Các phòng nghiệp vụ  của Trung tâm;

  - Viên chức Trung tâm.

  b. Nội dung kiểm tra:

  - Kiểm tra việc xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của các hoạt động: Khuyến công; Tư vấn phát triển công nghiệp; Xúc tiến thương mại; Tiết kiệm năng lượng và SXSH;

  - Kiểm tra việc thực hiện kinh phí hoạt động hàng năm (bao gồm cả nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm); Quỹ tiền mặt của Trung tâm;

  - Kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của viên chức Trung tâm; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí…;

  - Kiểm tra một số lĩnh vực liên quan đến công tác tổ chức cán bộ (tuyển dụng, khen thương, kỷ luật, nâng bậc lương, điều động luân chuyển,…);

  - Kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm trong việc thực hiện dân chủ ở cơ quan;

  - Kiểm tra công tác lưu trữ, sắp xếp hồ sơ tài liệu tại các phòng nghiệp vụ.

  c. Thành phần kiểm tra:

  - Lãnh đạo Trung tâm: Trưởng đoàn;

  - Đại diện phòng nghiệp vụ, phòng HC-TH: Thành viên.

  (Theo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra khi có kiểm tra nội bộ)

  d. Hình thức và phạm vi kiểm tra:

  - Kế hoạch kiểm tra: Định kỳ 01 năm/01 lần hoặc đột xuất khi thấy cần thiết phải kiểm tra, kiểm soát;

  - Phạm vi kiểm tra: Các hoạt động của các phòng nghiệp vụ trong năm 2021;

  - Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp và hồ sơ, sổ họp tại các phòng nghiệp vụ Trung tâm.

  III. Tổ chức thực hiện:

  - Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các Phòng nghiệp vụ của Trung tâm triển khai Kế hoạch phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2021 đến toàn thể viên chức trong phòng, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đề ra.

  - Phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu thực hiện:

  + Tổ chức phổ biến quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị;

  + Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm về Sở Công Thương theo quy định;

  + Tham mưu thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra, kiểm soát nội bộ các hoạt động của các phòng nghiệp vụ Trung tâm.

  Trên đây, là Kế hoạch phòng chống tham nhũng và kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.

 • In bài này   Quay lại


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.