Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 • Thứ năm, 21/1/2021

 •  

 • KẾ HOẠCH

  Cải cách hành chính năm 2021 của

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

   

  Thực hiện Công văn số 167/UBND-VXNV ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

  Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 như sau:

  I. MỤC TIÊU:

  - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, nâng cao tinh thần trách nhiệm; đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức tốt, năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; ứng dng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc; đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Trung tâm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao.

  - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất qua đó tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân khi tới giao dịch tại các cơ quan nhà nước.

              II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

  1.  Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

  Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên phổ biến, quán triệt đến toàn thể viên chức nắm bắt kịp thời các văn bản của cấp trên về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; Nâng cao vai trò chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị trong việc cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, từng bước hiện đại hóa, công nghiệp hóa, lấy sự hài lòng của các cơ sở, doanh nghiệp, người dân làm trọng tâm.

  2. Cải cách thể chế:

  Thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hiện
  hành
  ; Triển khai thực hiện kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến viên chức biết để thực hiện.

  2. Cải cách tổ chức bộ máy:

  - Rà soát, bố trí, sắp xếp, điều động, kiện toàn tổ chức bộ máy cho phù hợp với trình độ chuyên môn, khung năng lực, vị trí việc làm của Trung tâm đã được cấp trên phê duyệt theo hướng tinh gọn mang lại hiệu quả cao.

  - Về công tác chuyên môn: Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao ý thức tự giác, ý thức phục vụ của viên chức nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của đơn vị nhằm phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện ngày càng hiệu quả các chương trình, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hợn, tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiệm thị trường tiêu thụ… mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển công nghiệp của tỉnh nhà.

  3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

  - Thực hiện tốt các công tác quy hoạch dự nguồn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc lương, nâng bậc lương trước thời hạn… và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với công chức, viên chức theo đúng quy định.

  - Thực hiện tốt công tác đào tạo, bố trí sắp xếp viên chức phù hợp với yêu cầu chuyên môn và vị trí việc làm đã được phê duyệt. Khuyến khích và tạo điều kiện cho viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý
  luận chính trị, tin học, ngoại ngữ… nhằm đáp ứng yêu cầu
  nhiệm vụ ngày càng cao của cơ quan, đơn vị
  theo từng lĩnh vực và chức danh.

  - Tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ
  cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của công chức,
  viên chức.

  - Tổ chức tốt việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức định kỳ tháng,
  quý, năm theo đúng tiêu chí quy định làm cơ sở xem xét đề bạt bổ nhiệm, khen
  thưởng, kỷ luật, tinh giản biên chế …

  - Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn; chủ động phối hợp xử lý, giải quyết công việc có liên quan tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa các viên chức trong đơn vị.

  Duy trì thường xuyên chế độ tiếp công dân để tiếp nhận thông tin phản
  ánh, khiếu nại, tố cáo của các cơ sở, doanh nghiệp liên quan đến viên
  chức và trong hoạt động quản lý
  của Trung tâm.

  4. Cải cách tài chính công:

  -  Tổ chức xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trung tâm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và đúng quy theo định hiện hành.

  - Tổ chức thực hiện tốt nghiệp vụ tài chính kế toán trong quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được nhà nước giao theo quy định.

  - Hướng dẫn các thủ tục tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và  các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước (nếu có) để xây dựng và tiến hành các chương trình, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và các chương trình phối hợp khác.

  - Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng kinh phí (định kỳ 6 tháng, 01 năm) theo quy định.

  - Tham mưu xây dựng phương án tự chủ về tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét trình UBND quyết định giao quyền tự chủ cho đơn vị để chủ động trong công tác chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước một cách hiệu quả và tiết kiệm.

  5. Hiện đại hóa hành chính:

  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị. Tăng cường văn bản điện tử; phối hợp xử lý công việc qua hệ thống Tdoffice.Quản lý hồ sơ cá nhân, phần mền đánh giá cán bộ công chức, viên chức một cách có hiệu quả, từng bước giảm thiểu văn bản giấy, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Trung tâm.

  - Cập nhật, phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, bộ, ngành và TW và các hoạt động về cải cách hành chính của Sở.

  - Trang bị đầy đủ trang thiết bị và phương tiện làm việc cho công chức, viên chức của Trung tâm.

  - Tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật công nghệ thông tin. Cử
  viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao
  trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý.

  6. Kỷ luật, kỷ cương hành chính:

   - Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước.

  - Tiếp tục kiện toàn tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính của Trung tâm.

  -  Tổ chức thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm đã ban hành.

  Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý
  thức, trách nhiệm của viên chức trong công tác cải cách
  hành chính.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  - Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các Phòng nghiệp vụ của Trung tâm triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 đến toàn thể viên chức trong phòng, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đã đề ra. Chú trọng công tác cải cách hành chính, tăng cường nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc đối với viên chức. Tiếp tục nâng cao chất
  lượng phục vụ người dân, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

  - Phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu thực hiện:

  + Tổ chức phổ biến quán triệt các văn bản của cấp trên về cải cách hành chính năm 2021 đến toàn thể viên chức Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao biết và thực hiện.

  + Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo về công tác cải cách định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và năm về Sở Công thương theo quy định.

  Trên đây, là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.

 • In bài này   Quay lại


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.