Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để chi thu nhập tăng thêm năm 2020 đối với viên chức

 • Thứ ba, 12/1/2021

 •  

 • QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công nhận kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để chi thu nhập tăng thêm năm 2020 đối với viên chức

   

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN

              Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận;

  Căn cứ Quyết định 74/QĐ-SCT ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương Ninh Thuân V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;

  Căn cứ Quyết định 880/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh V/v Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 đối với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

              Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý trang thiết bị năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

              Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng bình xét phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để xét chi thu nhập tăng thêm năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại vào ngày 06/01/2021;

              Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công nhận kết quả bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ để chi thu nhập tăng thêm cho viên chức năm 2020 của Trung tâm và Xúc tiến thương mại, cụ thể theo danh sách đính kèm:

  (Đính kèm: Danh sách phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ để chi thu nhập tăng thêm cho viên chức năm 2020)

              Điều 2. Mức chi thu nhập tăng thêm năm 2020 cụ thể như sau:

  - Loại A: 7.024.532đ (Bảy triệu không trăm hai mươi bốn ngàn năm trăm ba mươi hai đồng)

  - Loại B: 5.619.626 đ (Năm triệu sáu trăm mười chín ngàn sau trăm hai mươi sáu đồng)

  -          Loại C: 0 đồng

  -          Loại C: 0 đồng

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Hành chính-Tổng hợp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.