Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với viên chức

 • Thứ ba, 12/1/2021

 •  

 •  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với viên chức

   

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN

             

              Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận;

  Căn cứ Quyết định 74/QĐ-SCT ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương Ninh Thuân V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;

              Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội Vụ V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

              Căn cứ Biên bản họp Xét nâng bậc lương vào ngày 06/01/2021 của Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

              Căn cứ Công văn số 34/SCT-VP ngày 08/01/2021 của Sở Công Thương V/v  nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức;

              Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với Bà Nguyễn Thị Sơn Hải; Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp;

  -  Thuộc ngạch  :       Chuyên viên                          Mã số ngạch               :  01.003

  -  Từ bậc               :          4/9                               Hệ số lương cũ                        :     3,33

  -  Lên bậc              :          5/9                              Hệ số lương mới                       :     3,66

  Thời gian hưởng mức lương mới từ ngày 01/9/2020.

  Mốc thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên cho lần sau: 01/9/2020.

              Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Phòng Hành chính-Tổng hợp, Bà Nguyễn Thị Sơn Hải và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.