Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • BÁO CÁO Kết quả tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021

 • Thứ ba, 5/1/2021

 •  

 • BÁO CÁO

  Kết quả tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021

   

  I. Kết quả triển khai tổ chức Hội nghị viên chức năm 2020

  1. Công tác triển khai quán triệt

  Trên cơ sở hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị CB,CC,VC và người lao động tại Công văn số 4692/UBND-VXNV ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Kế hoạch số 2249/KH-SCT ngày 08/12/2020 của Sở Công Thương; Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch 437/KH-TTKC ngày 08/12/2020 của đơn vị nhằm xây dựng nội dung, phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 và đã triển khai nội dung kế hoạch tổ chức Hội nghị đến các phòng nghiệp vụ Trung tâm được biết để phối hợp thực hiện theo Kế hoạch đề ra.

  2. Kết quả tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021:

  a) Thời gian tổ chức Hội nghị: 01 buổi, vào lúc 14 giờ ngày 29/12/2020

  b) Nội dung chương trình Hội nghị:

  - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;

  - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, bầu chủ tịch đoàn và thư ký Hội nghị;

  - Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021;

  - Báo cáo công khai tài chính năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;

  - Thông qua dự thảo các Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sủ dụng trang thiết bị làm việc năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

  - Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp chỉnh sửa;

  - Thảo luận ý kiến, giải đáp;

  - Phát biểu ý kiến, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương;

  - Chủ tịch Đoàn tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải trình;

  - Thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 và  lấy biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu đề ra;

  -  Công bố các quyết định khen thưởng và trao giấy khen cho viên chức Trung tâm có thành tích trong năm 2020;

  - Phát động phong trào thi đua năm 2021 của Lãnh đạo Trung tâm;

  - Đại diện viên chức Trung tâm tiếp thu và hưởng ứng phong trào thi đua;

  II. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ:

  1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020 đã được lãnh đạo, viên chức Trung tâm biểu quyết thông qua ngày 26/12/2019. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, ngay từ đầu năm 2020, Trung tâm đã bám sát nhiệm vụ, xây dựng các chương trình, đề án và kế hoạch triển khai chi tiết cho từng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ của Trung tâm để triển khai thực hiện và xem đó là kết quả để đánh giá thi đua cuối năm của các cá nhân và tập thể. Bên cạnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Lãnh đạo Sở Công Thương, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở và các đơn vị liên quan đến hoạt động của Trung tâm; Lãnh đạo, viên chức Trung tâm đã phát huy tinh thần dân chủ và sức mạnh của tập thể, đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

  2. Về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

  Trung tâm đã triển khai thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo của các cấp ngành liên quan về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động của Trung tâm như: Thông qua các buổi họp, buổi sinh hoạt pháp luật hàng tháng Trung tâm phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể  viên chức các văn bản Quy phạm pháp luật mới, liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm. Thông qua đó giúp viên chức nâng cao nhận thức về pháp luật, nắm bắt tình và diễn biến tư tưởng của viên chức trong cơ quan, từ đó có biện pháp giải quyết, kịp thời ngăn chặn những trường hợp có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện suy thoái về đạo đức. Nhìn chung viên chức của Trung tâm đã nâng cao được nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững phẩm chất chính trị; không có viên chức vi phạm về đạo đức lối sống; đội ngũ công chức, viên chức đã có những cố gắng trên nhiều lĩnh vực.

  3. Về tham gia hoạt động phong trào và các cuộc vận động

  Ngay từ đầu năm 2020, Trung tâm đã tổ chức phát động phong trao thi đua, quán triệt đến các cá nhân và phòng nghiệp vụ của Trung tâm phải đăng ký thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua kết quả đánh giá phân loại thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kết quả thực hiện các nội dung đăng ký thi đua năm 2020 của viên chức Trung tâm, Hội đồng thi đua - khen thưởng của Trung tâm họp xem xét và trình Hội đồng thi đua - khen thưởng Sở Công Thương xét khen thưởng cho các cá nhân và tập thể của Trung tâm đạt thành tích.

  Cụ thể, năm 2020 Trung tâm được Sở Công Thương công nhận cho 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến s thi đua cơ sở, 14 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 04 tập thể của Trung tâm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến; 01 cá nhân và tập thể Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được Hội đồng thi đua Sở đề xuất UBND tỉnh công nhận hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Về hoạt động đoàn thể, năm 2020 được Chi bộ Sở Công Thương tặng giấy khen cho 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chủ tịch Công đoàn cơ sở_Sở Công Thương tặng giấy khen cho 08 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020 và 02 nữ đoàn viên công đoàn đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2020.

  Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm luôn tích cực tham gia các phong trào, công tác xã hội do chính quyền và công đoàn tổ chức phát động như: Quỹ người nghèo, Dịch Covid-19, mái ấm công đoàn, Miền trung bị ảnh hưởng bão lụt, đồng thời viên chức Trung tâm còn tích cực tham gia các hoạt động TDTT, VHVN ...do các cơ quan, đoàn thể tổ chức phát động.

  4. Về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan

  Việc thực hiện Quy chế dân chủ có tác động tích cực đối với việc thay đổi phong cách làm việc của viên chức Trung tâm; nâng cao nhận thức đúng đắn của việc thực hiện Quy chế dân chủ thông qua việc kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, nội quy, quy chế và các mặt hoạt động của cơ quan. Đội ngũ viên chức của Trung tâm đã nắm bắt được các quyền, nghĩa vụ của mình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, quyền được biết về các hoạt động kinh phí, ngân sách, công tác tổ chức công chức, quyền được phản ánh, kiến nghị, đề xuất ý kiến đối với người đứng đầu cơ quan và nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao. Văn hóa ứng xử, giao tiếp của viên chức Trung tâm ngày một hoàn thiện, luôn có thái độ tận tình, chu đáo, không hách dịch, trong thực hiện nhiệm vụ; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của Trung tâm, không để hành vi tham nhũng xãy ra tại Trung tâm. Nhờ vậy, tác phong lề lối làm việc và chất lượng chuyên môn của viên chức có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ được quan của Trung tâm.

  5. Về công tác quản lý tài chính cơ quan và thực hành TKLP

  Công tác tài chính tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước như thực hiện thu chi, công khai tài chính theo đúng quy định; chi đúng mục đích, nội dung các mức chi đã được phê duyệt. Không để tình trạng lãnh phí, tham ô tham nhũng xãy ra tại đơn vị.

  Về việc tiết kiệm tăng thu nhập cho viên chức đơn vị: Năm 2020, Trung tâm cũng đã cố gắng tiết kiệm tất cả các khoản chi cho con người để tăng thu nhập cho viên chức Trung tâm, dự kiến kinh phí tiết kiệm được 105.367.980 đồng chi tăng thu nhập cho viên chức Trung tâm.

  III. Nhận xét, đánh giá chung:

  1. Ưu điểm

  Năm 2020, Trung tâm đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được cấp trên giao; đã sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm số phòng nghiệp vụ chuyên môn (từ 5 phòng giảm còn 4 phòng), nhưng vẫn đảm bảo thực hiện hết các chức năng nhiệm vụ được giao. Đã giúp cho công tác chỉ đạo điều hành tập trung, giảm thiểu số lượng viên chức quản lý, tăng cường cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Trung tâm; Tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm luôn tự rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất đạo đức; phấn đấu thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở. Thực hiện nghiêm túc trong việc tiết kiệm, chống lãng phí, để đạt được kết quả nêu trên ngoài sự nỗ lực của viên chức Trung tâm và nhận được sự quan tâm hỗ trợ trực tiếp của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại... về các mặt tổ chức quản lý, nghiệp vụ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Vì vậy, Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án trong năm 2020. Các hoạt động của Trung tâm đã tạo điều kiện khuyến khích phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nông thôn, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020 đề ra.

  2. Hạn chế, nguyên nhân

  Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, tuy nhiên trong quá trình triển khai còn gặp phải những khó khăn sau:

  - Chương trình khuyến công: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để triển khai điều tra khảo sát, xây dựng đề án gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở xây dựng đề án khuyến công vẫn còn hạn chế. Lý do, phần lớn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh với quy mô sản xuất nhỏ, lẻ, chủ yếu là Hộ KD, SX; năng lực vốn tích luỹ thấp; công tác quản lý hạn chế, trình độ chuyên môn chưa cao, công nghệ sản xuất cũ, lạc hậu, nguồn vốn hạn chế nên kinh phí đối ứng để thực hiện hiện việc chuyển giao máy móc thiết bị tiên tiến gặp nhiều khó khắn, khả năng đầu tư mở rộng sản xuất; đổi mới máy móc thiết bị và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất....

  - Chương trình Phát triển Cụm Công nghiệp: Do mới tiếp cận nhiệm vụ, mặt khác chưa được phân bổ nhân lực, do đó viên chức phụ trách chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về mặt nghiệp vụ, khả năng phối hợp giữa các Doanh nghiệp với Trung tâm chưa cao, Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớp đến hoạt động của doanh nghiệp trong Cụm, nên việc phối hợp để triển khai các nhiệm vụ chung chưa được xuyên suốt.

  - Chương trình xúc tiến thương mại: Nguồn ngân sách của tỉnh phân bổ cho các chương trình xúc tiến thương mại còn rất hạn chế, vì vậy việc hỗ trợ phát triển thị trường gặp rất nhiều khó khăn. Các hoạt động phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi với doanh thu và lợi nhuận không cao nên việc vận động các cơ sở, doanh nghiệp tham gia gặp nhiều khó khăn; các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, manh mún với các sản phẩm chủ yếu là nông nghiệp nên phụ thuộc vào mùa vụ; các số liệu của các cơ sở, doanh nghiệp cung cấp phục vụ cho công tác tổng hợp nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp (như số liệu về: sản lượng, khả năng cung ứng, nhu cầu về thị trường, các nguồn đầu ra đã ký kết….) còn chung chung, chưa chính xác nên ảnh hưởng nhiều đến công tác kết nối thông tin cho các đối tác.

  - Chương trình tiết kiêm năng lượng và sản xuất sạch hơn: Việc chủ động thực hiện các giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Luật tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chưa được chú trọng quan tâm. Các doanh nghiệp chưa có cán bộ quản lý năng lượng, việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng của doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ; chương trình, nội dung triển khai hoạt động chưa nhiều, nguồn nhân lực chuyên môn về tiết kiệm năng lượng chưa được đào tạo, trang thiết bị cần thiết hỗ trợ tư vấn, kiểm toán năng lượng chưa được đầu tư.

  - Chương trình Dự án FLOW/EOWE-Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV): Các hoạt động của dự án đều nhằm mục tiêu hướng đến các doanh nghiệp có nữ làm chủ và các ngành nghề nông nghiệp thu hút nhiều lao động nữ và đặc biệt là đối tượng HTX. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay số cơ sở, doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp do nữ làm chủ chiếm tỷ lệ rất thấp, đây cũng là một trở ngại rất lớn để đạt được kỳ vọng của tổ chức SNV.

  Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số chương trình đề án triển khai chậm so với kế hoạch hoặc ngưng triển khai do có chủ trương cắt giảm 70% bao gồm kinh phí hội nghị, đi công tác còn lại trong năm. Nên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, bị động.

  IV. Đề xuất, kiến nghị: /

              Trên đây, là báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 của Trung tâm Khuyến công công và Xúc tiến thương mại, kính báo cáo Sở Công Thương được biết, xem xét chỉ đạo./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.