Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • BÁO CÁO Công khai tài chính năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021

 • Thứ hai, 4/1/2021

 •  

 • BÁO CÁO

  Công khai tài chính năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021

   

  Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

  Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các hội đặc thù cấp tỉnh;

  Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTKC ngày 03/01/2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý trang thiết bị làm việc;

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) báo cáo công khai tài chính năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác tài chính năm 2021, nội dung chi tiết cụ thể như sau:

              I. Tình hình chỉ tiêu biên chế

  1. Biên chế được giao: 17 biên chế (theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận Về việc giao biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) tại các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thương xuyên hoặc đảm bảo 1 phần chi thường xuyên thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2020.

  2.  Biên chế hiện có đến ngày 31/12/2020: 16 biên chế

  II. Kinh phí thực hiện năm 2020

              1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ:

              a) Dự toán NSNN cấp: 1.425.888.547 đồng (Quyết định số 468/QĐ-UBND, số 2091/QĐ-UBND)

              *Trong đó:

              - Chi cho con người        : 1.227.905.481 đồng

              - Chi theo định mức        :    197.983.066 đồng (Sau khi trừ 70% kinh phí đi công tác trong nước và 10% tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2020)

            (Định mức chi: 14 triệu đồng/01 biên chế/năm x 17 biên chế = 238.000.000 đồng)

              b) Tổng số đã chi                       :1.294.076.086 đồng

              * Trong đó:

              - Chi cho con người                    : 1.152.851.860 đồng

              - Chi theo định mức                    :    141.224.226 đồng

  ( Đính kèm phụ biểu 1)

              c) Kinh phí còn lại                       :    131.812.461 đồng

              * Trong đó:

                          - Chi cho con người        :      75.053.621 đồng

                          - Chi theo định mức        :      56.758.840 đồng

              2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ:

  a) Dự toán NSNN cấp                         : 1.351.768.000 đồng

  - Chương trình KCĐP                              :    562.744.000 đồng

  - Chương trình XTTM ĐP                         :    408.790.000 đồng

  - Chương trình TKNL                              :      80.000.000 đồng

  - Chương trình SXSH                               :    160.000.000 đồng

  - Kinh phí mua sắm trang thiết bị             :     140.234.000 đồng

  b) Tổng số đã chi                                            : 1.283.732.932 đồng

  - Chương trình KCĐP                              :    509.099.324 đồng

  - Chương trình XTTM ĐP                         :    405.735.800 đồng

  - Chương trình TKNL                              :      80.000.000 đồng

  - Chương trình SXSH                               :    160.000.000 đồng

  - Kinh phí mua sắm trang thiết bị             :    125.777.000 đồng

              c) Kinh phí còn lại                                           :      68.035.068 đồng

  - Chương trình KCĐP                              :       53.644.676 đồng

  - Chương trình XTTM                              :         3.054.200 đồng

  - KP mua sắm trang thiết bị                                 :      14.457.000 đồng (do kinh phí cấp đầu năm cao hơn so với giá đấu thầu)

              3. Kinh phí tiết kiệm 10% để bổ sung CCTL theo quy định

   Tổng kinh phí tiết kiệm năm 2020                             : 145.929.618 đồng

              - Kinh phí các năm trước chuyển sang                              :  145.929.618 đồng

              4. Dự toán giữ lại (Theo QĐ 1748/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh v/v cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020):

              - KP thường xuyên                      : 40.016.934 đồng

              - KP không thường xuyên            : 170.380.000 đồng

  5. Kinh phí quốc gia

  5.1 KP KCQG năm 2020 được giao và thực hiện    : 2.400.000.000 đồng

              5.2 KP XTTM QG năm 2020 được giao và thực hiện           : 1.460.000.000 đồng

              6. Kinh phí dự án SNV

              Tổng kp dự án SNV năm 2020 được giao              : 475.840.000 đồng

              Tổng kinh phí thực hiện                                      : 431.084.000 đồng

              7. Kinh phí Cụm công nghiệp Tháp Chàm

  a. Dự toán thu chi năm 2020 hạ tầng Cụm công nghiệp Tháp Chàm theo QĐ số 1110/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

  -          Dự toán thu: 253.299.770 đồng

  Trong đó năm 2020: 207.026.020 đồng; Nợ các năm trước: 46.273.750 đồng

  -          Dự toán chi được duyệt: 226.478.977

  Trong đó: + Chi hoạt động quản lý thường xuyên:       79.204.600 đ

                    + Chi quét dọn, thu gom rác:                    1.371.000 đ

                    + Chi chăm sóc cây xanh:                                   35.100.000 đ

                    + Chi giám sát môi trường:                                 84.473.400 đ

                    + Chi nộp thuế:                                      26.329.977 đ

  b. Tổng số đã thực hiện:

              - Số thu theo thực tế:                                                          207.026.020 đ

              - Số đã chi:                                                                           205.090.781 đ

                                      + Chi lương, bảo hiểm bảo vệ:                62.422.601 đ

                                      + Chi văn phòng phẩm, bảng hiệu:             6.129.000 đ

                                      + Chi điện, nước sinh hoạt:                                    5.453.778 đ

                                      + Chi sửa cổng chính nhà vệ sinh:                         5.600.000 đ

                                      + Chi giám sát môi trường:                                 63.082.800 đ

                                      + Chi chăm sóc cây xanh:                                    35.100.000 đ

                                      + Chi thu gom rác thải nguy hại:                6.600.000 đ

                                      + Chi nộp thuế:                                      20.702.602 đ

  -          Số còn lại nộp ngân sách nhà nước:                                    1.935.239 đ

              III. Đánh giá tình hình thực hiện tài chính năm 2020

              1. Kinh phí tự chủ:

              Nguồn kinh phí tự chủ chủ yếu chi lương và các khoản đóng góp: 1.152.851.860 đồng, chiếm 80,86%; Chi hoạt động nghiệp vụ: 141.224.226 đồng, chiếm tỷ lệ: 10,14%. Tổng số đã chi năm 2020 của nguồn tự chủ: 1.294.076.086 chiếm 91%  so với dự toán ngân sách cấp. Số tiền còn lại để tiết kiệm tăng thu nhập năm 2020 dự kiến: 105.367.980 đồng, số chuyển sang năm sau: 26.444.481 đồng

  2. Kinh phí không tự chủ: Ngân sách cấp kinh phí sự nghiệp để chi các chương trình đề án dự kiến thực hiện như sau:

  - Chương trình KCĐP tổng kinh phí được cấp 562.744.000 đồng, thực hiện 509.099.324 đồng đạt tỷ lệ 90,5%

  - Chương trình XTTMĐP tổng kinh phí được cấp 408.790.000 đồng, thực hiện 408.790.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%

  - Chương trình SXSH tổng kinh phí được cấp 160.000.000 đồng, thực hiện 160.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%

  - Chương trình TKNL tổng kinh phí được cấp 80.000.000 đồng, thực hiện 80.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

  Các chương trình đã được triển khai và thực hiện, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên có 1 vài chương trình không thực hiện được.

  3. Kinh phí tiết kiệm 10% để bổ sung cải cách tiền lương: Hàng năm kinh phí tiết kiệm 10%  để bổ sung lương theo quy định được ngân sách giữ tại tài khoản kho bạc nhà nước với số tiền: 145.929.618 đồng (Kinh phí 2019 chuyển sang), trong năm 2020 không thực hiện chi CCTL.

  4. Dự toán giữ lại: (Theo QĐ 1748/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh v/v cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020):

              - KP thường xuyên                      : 40.016.934 đồng

              - KP không thường xuyên            : 170.380.000 đồng

  5. Kinh phí quốc gia và dự án SNV:

  - Trong năm Trung tâm đã thực hiện tốt các chương trình của KCQG và XTTMQG, đã thực hiện tổng kinh phí 3.860.000.0000 đồng, đạt tỷ lệ 100%

  Trong đó:          - KP KCQG                     : 2.400.000.000 đồng

  -KP XTTM                      : 1.460.000.000 đồng

  - Dự án SNV năm 2020 thực hiện 431.084.000 đ/ 475.840.000 đ đạt tỷ lệ 90,5%

              6. Kinh phí Cụm công nghiệp Tháp Chàm

              Trong năm tình hình thu chi hạ tầng Cụm công nghiệp Tháp Chàm theo QĐ số 1110/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên việc thu tiền thuê cơ sở hạ tầng của một số doanh nghiệp chậm trễ. Tuy nhiên đến nay Trung tâm cũng thực hiện các nội dung công việc được phê duyệt.

  IV. Kế hoạch thực hiện năm 2021

  1. Nguồn kinh phí tự chủ

  - Thực hiện đảm bảo kịp thời các khoản thanh toán cá nhân về lương, bảo hiểm; phụ cấp công tác phí cho viên chức của đơn vị.

  - Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi phí hành chính như: điện, nước, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng đảm bảo hợp lý, hiệu quả, đáp úng nhu cầu phục vụ tốt điều kiện làm việc cho viên chức; đảm bảo tiết kiệm tăng thu nhập cho viên chức năm 2021.

  2. Nguồn kinh phí không tự chủ:

  Lãnh đạo Trung tâm giao kinh phí chi sự nghiệp cho các phòng chuyên môn bám sát dự toán kinh phí được giao thực hiệm nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thanh quyết toán trong năm, đảm bảo không để dư nguồn trả lại ngân sách.

  3. Nguồn kinh phí quốc gia:

  Hoàn chỉnh các chương trình kế hoạch và triển khai các nguồn kinh phí sau khi được phê duyệt.

  4. Nguồn kinh phí Cụm Công nghiệp:

  Lập dự toán thu chi Cụm công nghiệp Tháp Chàm năm 2021 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện.

              Trên đây là nội dung Báo cáo công khai tài chính năm 2020 và kế hoạch công tác tài chính năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.