Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

 • Thứ hai, 4/1/2021

 •  

 • BÁO CÁO

  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

  VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

   

  Thực hiện Công văn số 4237/UBND-VXNV ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021; Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

  Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (gọi tắt là Trung tâm) báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, với các nội dung như sau:

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2020:

  Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020 đã được Lãnh đạo, viên chức Trung tâm biểu quyết thông qua vào ngày 26/12/2019. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, ngay từ đầu năm 2020, Trung tâm đã bám sát nhiệm vụ, xây dựng các chương trình, đề án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ; đồng thời phân công nhiệm cụ cho các phòng nghiệp vụ của Trung tâm triển khai thực hiện và xem đó là kết quả để đánh giá thi đua cuối năm của mỗi cá nhân và tập thể. Trong quá trình tổ chức thực hiện Trung tâm luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Sở Công Thương, các phòng nghiệp vụ thuộc sở và các đơn vị liên quan; lãnh đạo, viên chức Trung tâm đã phát huy tinh thần dân chủ và sức mạnh của tập thể, đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện qua các nội dung và nhiệm vụ như sau:

  1. Về nhận thức chính trị:

              Tập thể viên chức và người lao động của Trung tâm luôn cố gắng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức và lối sống, chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2020, Tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm luôn có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Pháp luật của nhà nước. Phát huy tinh thần dân chủ và sức mạnh của tập thể, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, tạo sức mạnh của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

              2. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

  Năm 2020, các Chương trình, Đề án, nội quy hoạt động của Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ trực tiếp của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại,…qua các mặt tổ chức quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Do đó, Trung tâm đã thực hiện tốt các chương trình, đề án được giao; các chương trình, đề án bám sát với tình hình thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp kinh phí triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện Lãnh đạo Trung tâm luôn kịp thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho từng chương trình, đề án thực hiện theo tiến độ đề ra, cụ thể năm 2020 như sau:

  2.1. Về công tác khuyến công:

  a. Chương trình khuyến công quốc gia:

  Năm 2020, Trung tâm được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ tại Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020 và Quyết định số 2046/QĐ-BCT ngày 04/8/2020 của Bộ Công Thương về việc ngưng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Gồm 03 đề án/6 doanh nghiệp, với tổng kinh phí thực hiện 12.926 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 2.400 triệu đồng và kinh phí đơn vị thụ hưởng 10.526 triệu đồng. Đến nay, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành tổ chức nghiệm thu cơ sở cả 03 đề án (đạt 100% so với dự toán được duyệt), cụ thể:

  (1) Đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ngói màu không nung tự động cho Công ty TNHH MTV Mỹ Viên với tổng kinh phí thực hiện: 7.728 triệu đồng, trong đó: kinh phí KCQG hỗ trợ 800 triệu đồng và kinh phí ĐVTH: 6.928 triệu đồng;

  (2) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến Nông Lâm Sản cho 4 đơn vị thụ hưởng (Công ty TNHH TM-XD-SX mộc Thanh Vân, Công ty TNHH SX-TM-NS Thái Thuận-Ninh Thuận, Công ty CP thực phẩm Cánh Đồng Việt và Công ty CP Xuất Nhập khẩu Hưng Phát Ninh Thuận), với tổng kinh phí thực hiện 3.488 triệu đồng, trong đó: kinh phí KCQG hỗ trợ 1.200 triệu đồng và kinh phí ĐVTH: 2.288 triệu đồng;

  (3) Đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tiên tiến sản xuất ống nhựa nguyên sinh PVC cho Công ty TNHH MTV Tân Đại Lợi Ninh Thuận, với tổng kinh phí thực hiện 1.710 triệu đồng, trong đó: kinh phí KCQG hỗ trợ 400 triệu đồng và kinh phí ĐVTH : 1.310 triệu đồng.

  Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp cơ sở CNNT có sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2020. Kết quả có 06 sản phẩm/10 sản phẩm đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020.

  b. Chương trình khuyến công địa phương:

  Năm 2020, Trung tâm đã được UBND tỉnh phê duyệt 08 đề án tại các Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 V/v Phê duyệt bổ sung Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020, với tổng kinh phí thực hiện 952,504 triệu đồng, trong đó: kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 599,914 triệu đồng và nguồn khác 352,590 triệu đồng. Tuy nhiện thực hiện Quyết định 1748/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v cắt giảm 70% kinh phí Hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020, sau khi rà soát, Trung tâm phải tiết hành cắt giảm 1 đề án với kinh phí cắt giảm 37,170 triệu đồng, còn 07 đề án với tổng kinh phí thực hiện 915,344 triệu đồng, trong đó: kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 562,744 triệu đồng và nguồn khác 352,6 triệu đồng. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức triển khai hoàn thành cả 07 đề án, với nguồn kinh phí KCĐP hỗ trợ 509,16 triệu đồng (đạt 90,5% so với dự toán được duyệt), lý do giảm kinh phí vì, có đề án thực hiện không hết kinh phí có đề án do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên thực hiện không được,.. cụ thể:

  (1) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong quy trình chế biến nước mắm cho Hộ kinh doanh Quang Minh, với tổng kinh phí thực hiện 321,2 triệu đồng, trong đó kinh phí KCĐP hỗ trợ 150 triệu đồng và kinh phí ĐVTH: 171,2 triệu đồng;

  (2) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong quy trình chế biến sản phẩm từ dê, cừu cho Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh dê, cừu Triệu Tín, với tổng kinh phí thực hiện 297,2 triệu đồng, trong đó: kinh phí KCĐP hỗ trợ 145,0 triệu đồng và kinh phí ĐVTH: 152,2 triệu đồng;

  (3) Đề án tổ chức tham gia Hội nghị công tác khuyến công khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ XI năm 2020 tại tỉnh Quảng Bình với tổng kinh phí KCĐP hỗ trợ 53,1 triệu đồng;

  (4) Đề án tổ chức tham gia hội chợ giới thiệu quảng bá các sản phẩm CNNTTB, làng nghề và ngành nghề định hướng phát triển tại Quảng Bình với tổng kinh phí KCĐP hỗ trợ 44,5 triệu đồng;

  (5) Đề án hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia Hội chợ với tổng kinh phí thực hiện 35,2 triệu đồng, trong đó: kinh phí KCĐP hỗ trợ 28,16 triệu đồng và nguồn khác 7,04 triệu đồng (giảm 36 triệu đồng so với kế hoạch ban đầu là 64,16 triệu đồng do Hội chợ mua sắm cuối năm Đồng Nai năm 2020 tạm ngưng vì diễn biến phức tạp và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19);

  (6) Đề án xây dựng chương trình khuyến công phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã triển khai thực hiện 6/6 chương trình phát sóng với tổng kinh phí KCĐP hỗ trợ 29,1 triệu đồng;

  (7) Đề án tổ chức tham gia giới thiệu quảng bá các sản phẩm làng nghề tiểu thủ công nghiệp tại Hội chợ làng nghề với tổng kinh phí KCĐP hỗ trợ 59,3 triệu đồng.

  2.2 Công tác hỗ trợ phát triển Cụm công nghiệp:

  Năm 2020, triển khai thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi một số nội dung Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, theo đó Trung tâm được giao Chủ đầu tư Hạ tầng Cụm công nghiệp Tháp Chàm và tiếp nhận nhiệm vụ phát triển Cụm công nghiệp tháng 2/2020. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã triển khai các nội dung sau:

  - Tổ chức thu phí cơ sở hạ tầng tại cụm công nghiệp Tháp Chàm theo Hợp đồng đã ký kết: 207 triệu/10 doanh nghiệp trong Cụm CCN.

  - Thực hiện chi 205 triệu đồng cho chi phí nhân viên bảo vệ và duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giám sát môi trường, chăm sóc cây xanh, nộp thuế môn bài,...

  - Thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong Cụm công nghiệp đảm bảo bình thường liên tục, đúng công năng thiết kế trong suốt thời gian hoạt động, cụ thể: (1) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường CCN Tháp Chàm; (2) Cải tạo cây xanh và cảnh quan môi trường CCN Tháp Chàm; (3) Mua sắm, bảo dưỡng các thiết bị PCCC, sửa chữa, thay thế các thiết bị nhà bảo vệ.

  - Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các hoạt động liên quan đến các doanh nghiệp và người lao động tại CCN Tháp Chàm như báo cáo tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất công nghiệp; cung cấp thông tin nhu cầu nhà ở xã hội, thông tin giải đáp vướng mắc về BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân, hỗ trợ PC07, PC05 kiểm tra tình hình PCCC và môi trường tại một số đơn vị, doanh nghiệp trong CCN; công tác báo cáo tình hình an ninh trật tự, tổ chức hoạt động công đoàn,... trong CCN Tháp Chàm cho cơ quan chức năng theo yêu cầu.

  2.3. Chương trình Dự án FLOW/EOWE-Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV):

  Trên cơ sở Phụ lục Bản thỏa thuận hợp tác năm 2019-2020 giữa Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) và Trung tâm về việc thực hiện Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) tại tỉnh Ninh Thuận do Tổ chức Phát triển Hà Lan tài trợ, Trung tâm đã được giao kinh phí 431,084 triệu đồng tổ chức thực hiện 13 nhiệm vụ như sau:

  (1) Tổ chức 02 đợt khảo sát, thu thập dữ liệu các doanh nghiệp, HTX do nữ lãnh đạo/đồng lãnh đạo và nông dân tham gia dự án;

  (2) Tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính-kế toán và kỹ năng quảng bá, bán hàng trên facebook, zalo;

  (3) Hỗ trợ máy cắt Măng tây, giàn phơi inox để phát triển sản phẩm trà Măng tây nhằm nâng cao giá trị Măng tây VietGAP cho HTX Châu Rế;

  (4) Hỗ trợ phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu và in nhãn mác bao bì cho sản phẩm Măng tây tại HTX Châu Rế;

  (5) Hội thảo tổng kết dự án FLOW cấp tỉnh và quốc gia;

  (6) Hỗ trợ Hộ kinh doanh Xứ Phan thực hiện đề xuất "Cải thiện hệ thống kinh doanh hướng đến TMĐT" quảng cáo trên facebook, zalo;

  (7) Hỗ trợ công ty TNHH SX TM DV Ba Mọi mua sắm "máy tách cuống nho phục vụ sản xuất chế biến sản phẩm nho sấy";

  (8) Hỗ trợ công ty TNHH SX&TM Nông sản Thái Thuận - Ninh Thuận mua sắm thùng Inox phục vụ sản xuất nho, táo sấy thay thế thùng nhựa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

  (9) Hỗ trợ Cơ sở CBTP Viết Nghi thực hiện đề xuất "Cải thiện hệ thống kinh doanh hướng đến TMĐT facebook ads, tiki ads;

  (10) Hỗ trợ giống Măng tây và các dịch vụ, thiết bị hỗ trợ khác cho các HTX sản xuất Măng tây Châu Rế, Tuấn Tú, An Xuân;

  (11) Hỗ trợ hệ thống giàn phơi thông minh sử dụng năng lượng mặt trời để sấy trà Măng tây, và các dụng cụ có liên quan cho HTX Châu Rế;

  (12) Đào tạo về sử dụng điện thoại thông minh trong truy xuất nguồn gốc ở các HTX/DN do nữ làm chủ và các thiết bị dịch vụ đi kèm;

  (13) Hỗ trợ HTX Tuấn Tú về hệ thống tưới nước tiết kiệm, các hoạt động sinh hoạt nhóm và áo dài chăm, tivi LCD.

  Ngoài ra, Trung tâm còn tham gia một số hoạt động khác do SNV tổ chức và phối hợp với các sở ngành, địa phương, đối tác của SNV thực hiện một số hoạt động nhằm vận động chính sách, triển khai hiệu quả dự án FLOW/EOWE trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  2.4. Về công tác Xúc tiến thương mại:

  a. Xúc tiến thương mại quốc gia:

  Thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, Trung tâm được giao Bộ Công Thương giao thực hiện 02 đề án với tổng kinh phí 1.460 triệu đồng, gồm: (1) tổ chức 05 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi, kinh phí 660 triệu đồng và (2) Tổ chức 01 Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP - Ninh Thuận 2020, kinh phí 800 triệu đồng, cụ thề như sau:

  - Về Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi: Đã tổ chức 03 Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái; và tổ chức 02 Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Ninh Hải; và huyện Thuận Nam, với quy mô mỗi phiên chợ 20-25 gian hàng/10-12 doanh nghiệp tham gia và đã thu hút trên 3.000 lượt khách đến tham quan mua sắm tại mỗi phiên chợ, qua đó góp phần cung ứng những mặt hàng đảm bảo chất lượng mang thương hiệu Việt phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống người dân ở khu vực nông thôn, miền núi; góp phần hiện thực hóa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thúc đẩy mạng lưới thương mại tại khu vực nông thôn, miền núi phát triển, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương.

  - Về Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP - Ninh Thuận 2020: Hội chợ được tổ chức từ ngày 16-22/11/2020, với quy mô gần 300 gian hàng của các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó hơn 30 cơ sở, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia giới thiệu, bày bán; đặc biệt Hội chợ thương mại kết hợp với các sản phẩm OCOP đã tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia giới thiệu các sản phẩm đặc thù, thế mạnh, những sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng của tỉnh đến với du khách.

  b. Xúc tiến thương mại địa phương:

  Năm 2020, thực hiện Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại địa phương năm 2020, với tổng kinh phí 542.000.000 đồng, tuy nhiên, do cắt giảm 70% kinh phí Hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước là 133.210.000 đồng, kinh phí còn lại 408.790.000. Đến nay, Trung tâm đã triển khai thực hiện và hoàn thành 8 chương trình, với kinh phí thực hiện 405.735.800 đồng, đạt 99,2% kinh phí, cụ thể:

  (1) Duy trì hosting và tên miền, cập nhật thông tin cho website khuyencongninhthuan.vn và duy trì hoạt động cho website langnghecham.com;

  (2) Tổ chức đoàn tham dự Hội nghị hợp tác ngành Công Thương 3 tỉnh Bình Thuận-Ninh Thuận- Lâm Đồng tại tỉnh Lâm Đồng;

  (3) Tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực Công Thương tại TP.Hà Nội;

  (4) Tổ chức 01 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Ninh Phước;

  (5) Hỗ trợ cho 17 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh tham gia tại Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP - Ninh Thuận 2020;

  (6) Tổ chức gian hàng ngành Công Thương tại triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 05 năm (2015 - 2020);

  (7) Tổ chức đoàn tham gia Hội nghị kết nối kết cung cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh thành năm 2020;

  (8) Tổ chức hỗ trợ tham gia 04 gian hàng Hội chợ tự hào hàng Việt được tổ chức từ ngày 27/12/2020 đến 02/01/2021 tại TP.Đà Nẵng.

  Ngoài ra, Trung tâm phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác như: Phối hợp tổ chức 01 đợt Hội chợ tại Ninh Thuận năm 2020: Hội chợ Xuân Ninh Thuận 2020; nắm bắt, cập nhật thông tin các Hội chợ triển lãm, các hoạt động xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Phước, Lâm Đồng, và Quảng Ninh.... cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh biết, có nhu cầu đăng ký tham gia và qua đó giới thiệu, đăng ký cho HTX KD-DV-TH Xuân Hải tham gia 01 đợt tại TP. Hà Nội; HKD Quang Minh tham gia 03 đợt tại TP.Hà Nội; HKD nông sản xanh Thảo Trang tham gia 02 đợt tại tỉnh Sóc Trăng và TP.Hà Nội; HTX SX-DV NN Suối Đá, Công ty CP thực phẩm Cánh Đồng Việt, Công ty TNHH SX-TM-DV Hưng Phát Tài tham gia 01 đợt tại TP.HCM, cơ sở thổ cẩm ASANY tham gia hội chợ tại Đăk Lắk, Kon Tum.

  2.5. Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình Sản xuất sạch hơn:

  a. Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

  Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 18/05/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020. Trên cơ sở đó, Trung tâm xây dựng kế hoạch triển khai 03 nội dung, với tổng kinh phí thực hiện 80 triệu đồng, cụ thể: (1) Tổ chức 04 cuộc vận động hộ gia đình tham gia phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các địa điểm: thị trấn Khánh Hải, xã Tri Hải, xã Nhơn Hải và xã Thanh Hải, có 400 đại diện các hộ gia đình trên địa bàn tham gia phong trào; (2) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên bảng LED điện tử; (3) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên Đài phát thanh TP.Phan Rang-Tháp Chàm.

  b. Về chương trình Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp:

  - Năm 2020, Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được giao 02 nội dung tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2020, với tổng kinh phí hỗ trợ 160 triệu đồng, cụ thể: (1) Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn trong chế biến trà Măng tây cho cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm Thành Hải. Trong quá trình triển khai, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; đồng thời thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất, nên cơ sở đã có văn bản số 10/CV-HKD ngày 09/9/2020 xin ngừng thực hiện; (2) Chương trình tham dự Hội nghị, tập huấn chuyên đề về sản xuất sạch hơn, cũng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo giữa các địa phương, bộ ngành trên phạm vi cả nước bị hạn chế.

  - Để tiếp tục triển khai thực hiện nguồn kinh phí đã được phân bổ, Trung tâm đã khảo sát, lựa chọn và xây dựng Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm: nâng cấp hệ thống cắt tách và tải vỏ cứng áp dụng sản xuất sạch hơn trong dây chuyền chế biến hạt điều” cho Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường. Đến nay, Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 phê duyệt lại Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2020, với tổng kinh phí thực hiện 566,675 triệu đồng, trong đó, nguồn ngân sách 160 triệu đồng và đơn vị thụ hưởng 406,675 triệu đồng. Dự kiến Trung tâm thực hiện hoàn thành cuối tháng 12/2020.

  - Bên cạnh đó, thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực triển khai các hoạt động thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 theo Công văn số 3553/BCT-TKNL ngày 18/5/2020 của Bộ Công Thương về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực đối với các đơn vị tư vấn trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gửi Sở Công Thương lấy ý kiến trình UBND tỉnh ban hành và một số chương trình phối hợp khác.

  3. Về chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước:

  Tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm luôn tự rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất đạo đức; phấn đấu thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở; Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết chống các biểu hiện cửa quyền, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác, cụ thể trong năm 2020:

  - 100% viên chức và người lao động không vi phạm Luật viên chức, Luật lao động và không có trường hợp nào vi phạm các tệ nạn xã hội; đồng thời giáo dục con em mình không vi phạm pháp luật;

  - Tích cực tham gia các họat động phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ và công tác xã hội; thực hiện, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở;

  - Năm 2020, Trung tâm không có trường hợp bị tố cáo xử lý kỷ luật liên quan đến tham nhũng và các tiêu cực khác và không có trường hợp vi phạm quy chế, giờ giấc làm việc bị lập biên bản.

  4. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai tài chính:

  - Lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm luôn có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc sử dụng văn phòng phẩm, kiểm tra kỹ trước khi in ấn, phô tô; cuối giờ trước khi ra khỏi phòng làm việc kiểm tra và tắt hết các thiết bị điện... Sử dụng và phát huy tính hiệu quả của công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, giảm bớt chi phí in ấn, phô tô...;

  - Luôn thực hiện tốt công khai minh bạch, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của viên chức về các mặt như: phân công công tác, quy hoạch dự nguồn, công tác bổ nhiệm, nâng bậc lương... và giải quyết các chế độ cho viên chức theo quy định hiện hành; công khai việc kê khai tài sản thu nhập hàng năm theo quy định; hàng năm, thường xuyên cập nhật thông tin để xây dựng, bổ sung, thay đổi các Quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng trang thiết bị; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế làm việc; Quy chế nâng lương; Quy chế văn thư và các quy chế khác liên quan đến hoạt động của Trung tâm để phù hợp với quy định;

  - Trung tâm tổ chức và thực hiện theo đúng quy định về công tác tài chính, quy trình hướng dẫn về mua sắm tài sản. Hàng năm, Trung tâm đều báo cáo công khai thu chi tài chính 06 tháng, 01 năm và thực hiện công khai việc phân bổ ngân sách đến toàn thể viên chức Trung tâm theo quy định.

  5. Về học tập, đào tạo:

  Nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ  chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị và năng lực nghiệp vụ.

  Trong năm 2020, Trung tâm cử 01 viên chức đang tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, Trung tâm còn tạo điều kiện cho viên chức tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, hội nghị về các công tác liên quan đến nhiệm vụ được giao như tập huấn công tác văn thư lưu trữ …về cơ bản lãnh đạo, viên chức của Trung tâm đã có nhiều cố gắng tự học tập và cập nhật kiến thức đáp ứng tốt nhu cầu và nhiệm vụ cơ quan.

  6. Về phong trào thi đua:

  Ngay từ đầu năm 2020, Trung tâm đã tổ chức phát động phong trao thi đua, quán triệt đến các cá nhân và phòng nghiệp vụ của Trung tâm phải đăng ký thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua kết quả đánh giá phân loại thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kết quả thực hiện các nội dung đăng ký thi đua năm 2020 của viên chức Trung tâm, Hội đồng thi đua - khen thưởng của Trung tâm họp xem xét và trình Hội đồng thi đua - khen thưởng Sở Công Thương xét khen thưởng cho các cá nhân và tập thể của Trung tâm đạt thành tích.

  Cụ thể, năm 2020 Trung tâm được Sở Công Thương công nhận cho 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến s thi đua cơ sở, 14 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 05 tập thể của Trung tâm đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 01 cá nhân và tập thể Trung tâm được Hội đồng thi đua Sở đề xuất UBND tỉnh công nhận hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, Chi Bộ Sở Công Thương tặng giấy khen cho 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Chủ tịch Công đoàn cơ sở_Sở Công Thương tặng giấy khen cho 08 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020 và 02 nữ đoàn viên công đoàn đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2020.

  Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm luôn tích cực tham gia các phong trào, công tác xã hội do chính quyền và công đoàn tổ chức phát động như: Quỹ người nghèo, Dịch Covid-19, mái ấm công đoàn, Miền trung bị ảnh hưởng bão lụt, đồng thời viên chức Trung tâm còn tích cực tham gia các hoạt động TDTT, VHVN ...do các cơ quan, đoàn thể tổ chức phát động, mỗi viên chức tự tập luyện cho mình một môn thể thao để đảm bảo sức khỏe về thể chất cho bản thân.

  7. Đánh giá kết quả thực hiện:

  7.1. Kết quả đạt được:

  Trong năm 2020, Trung tâm đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được cấp trên giao; sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm số phòng nghiệp vụ chuyên môn (từ 5 phòng xuống còn 4 phòng), nhưng vẫn đảm bảo thực hiện hết các chức năng nhiệm vụ được giao. Giúp cho công tác chỉ đạo điều hành tập trung, giảm thiểu số lượng viên chức quản lý, tăng cường cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Trung tâm; Tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm luôn tự rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất đạo đức; phấn đấu thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở. Thực hiện nghiêm túc trong việc tiết kiệm, chống lãng phí, để đạt được kết quả nêu trên ngoài sự nỗ lực của viên chức  Trung tâm và nhận được sự quan tâm hỗ trợ trực tiếp của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại... về các mặt tổ chức quản lý, nghiệp vụ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Vì vậy, Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án trong năm 2020. Các hoạt động của Trung tâm đã tạo điều kiện khuyến khích phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa; Thông qua hoạt động khuyến công hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng; hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và cung cấp thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh; tổ chức tham gia hội nghị kết nối cung cầu; tham quan học tập kinh nghiệm.... Đồng thời giúp cho các cơ sở CNNT định hướng và phát triển ổn định; công tác khảo sát, thu thập thông tin và lập danh mục, xây dựng đề án khuyến công sát với thực tế, phù hợp với nhu cầu mang lại hiệu quả và sức lan tỏa của chương trình khuyến công; hoạt động tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn luôn được Trung tâm quan tâm và đã hỗ trợ hướng dẫn nâng cao các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, tập huấn kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh; hoạt động xúc tiến thương mại trong năm qua đã góp phần giúp các cơ sở, doanh nghiệp có điều kiện giao lưu, giới thiệu, quảng bá, kết nối, cung ứng sản phẩm vào một số hệ thống chợ đầu mối, kênh tiêu thụ trong cả nước; cùng với việc cập nhật, nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp là các hoạt động đào tạo, tập huấn được chú trọng tổ chức hàng năm đã góp phần không nhỏ trong việc giúp doanh nghiệp nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại, nắm bắt thông tin thị trường nhằm định hướng cho sản phẩm; Thông qua hoạt động của các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về hình ảnh, sản phẩm thương hiệu Việt. Thông qua đó góp phần hỗ trợ phát triển thương mại ở các vùng nông thôn, miền núi, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương.

  Ngoài ra, trong khuôn khổ của dự án FLOW/EOWE-Tổ chức Phát triển Hà Lan, Trung tâm cũng đã triển khai nhiều hoạt động giúp các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt các doanh nghiệp nữ lãnh đạo/quản lý phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực kết nối thị trường, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, có sự tự tin, nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo.

  Nhìn chung, trong năm 2020 Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mà Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020 đề ra.

  7.2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân:

  Bên cạnh những mặt đạt được trong năm 2020, thì trong quá trình triển khai Trung tâm vẫn còn có một số tồn tại hạn chế như sau:

  - Chương trình khuyến công: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để triển khai điều tra khảo sát, xây dựng đề án gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở xây dựng đề án khuyến công vẫn còn hạn chế. Lý do, phần lớn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh với quy mô sản xuất nhỏ, lẻ, chủ yếu là hộ; năng lực vốn tích luỹ thấp; công tác quản lý hạn chế, trình độ chuyên môn chưa cao, công nghệ sản xuất cũ, lạc hậu, nguồn vốn hạn chế nên kinh phí đối ứng để thực hiện hiện việc chuyển giao máy móc thiết bị tiên tiến gặp nhiều khó khắn, khả năng đầu tư mở rộng sản xuất; đổi mới máy móc thiết bị và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất....

  - Chương trình Phát triển Cụm Công nghiệp: Do mới tiếp cận nhiệm vụ, mặt khác chưa được phân bổ nhân lực, do đó viên chức phụ trách chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về mặt nghiệp vụ, khả năng phối hợp giữa các Doanh nghiệp với Trung tâm chưa cao, Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớp đến hoạt động của doanh nghiệp trong Cụm, nên việc phối hợp để triển khai các nhiệm vụ chung chưa được xuyên suốt.

  - Chương trình xúc tiến thương mại:  Nguồn ngân sách của tỉnh phân bổ cho các chương trình xúc tiến thương mại còn rất hạn chế, vì vậy việc hỗ trợ phát triển thị trường gặp rất nhiều khó khăn. Các hoạt động phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi với doanh thu và lợi nhuận không cao nên việc vận động các cơ sở, doanh nghiệp tham gia gặp nhiều khó khăn; các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, manh mún với các sản phẩm chủ yếu là nông nghiệp nên phụ thuộc vào mùa vụ; các số liệu của các cơ sở, doanh nghiệp cung cấp phục vụ cho công tác tổng hợp nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp (như số liệu về: sản lượng, khả năng cung ứng, nhu cầu về thị trường, các nguồn đầu ra đã ký kết….) còn chung chung, chưa chính xác nên ảnh hưởng nhiều đến công tác kết nối thông tin cho các đối tác.

  - Chương trình tiết kiêm năng lượng và sản xuất sạch hơn: Việc chủ động thực hiện các giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Luật tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chưa được chú trọng quan tâm. Các doanh nghiệp chưa có cán bộ quản lý năng lượng, việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng của doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ; chương trình, nội dung triển khai hoạt động chưa nhiều, nguồn nhân lực chuyên môn về tiết kiệm năng lượng chưa được đào tạo, trang thiết bị cần thiết hỗ trợ tư vấn, kiểm toán năng lượng chưa được đầu tư.

  - Chương trình Dự án FLOW/EOWE-Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV): Các hoạt động của dự án đều nhằm mục tiêu hướng đến các doanh nghiệp có nữ làm chủ và các ngành nghề nông nghiệp thu hút nhiều lao động nữ và đặc biệt là đối tượng HTX. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay số cơ sở, doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp do nữ làm chủ chiếm tỷ lệ rất thấp, đây cũng là một trở ngại rất lớn để đạt được kỳ vọng của tổ chức SNV.

  Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số chương trình đề án triển khai chậm so với kế hoạch hoặc ngưng triển khai do có chủ trương cắt giảm 70% bao gồm kinh phí hội nghị, đi công tác còn lại trong năm. Nên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, bị động.

  II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021

  1. Phương hướng:

  Nhằm đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành Công Thương và phát huy hiệu quả vai trò của Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao, Trung tâm xác định phương hướng  thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, cụ thể như sau:

  - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ sở, doanh nghiệp trong việc xây dựng các đề án chất lượng, qua đó nâng cao tính hiệu quả và chất lượng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại, tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn sát với thực tế cơ sở và hiệu quả so với yêu cầu đặt ra. Tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ phía Cục CTĐP, Cục XTTM ...các tổ chức khác để hỗ trợ phát triển các nhiệm vụ của ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

  - Tiếp tục sắp xếp kiện toàn nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy tổ chức nhân sự của Trung tâm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận (bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng Khuyến công và Hỗ trợ phát triển công nghiệp; Trưởng phòng Xúc tiến thương mại) từng bước đáp ứng nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

  - Phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ thực hiệc việc tinh giản biên chế, đề xuất bổ nhiệm, khen thưởng... trong năm 2021.

  - Tăng cường công tác điều tra, khảo sát trên diện rộng xây dựng các chương trình, đề án mới, có tính lan tỏa cao, chất lượng và hiệu quả.

  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về khuyến công, xúc tiến thương mại, TKNL và SXSH thông qua Tạp chí khuyến công trên Đài truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

  2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể

  2.1. Chỉ tiêu chung:

  - Phấn đấu 100% viên chức và người lao động của Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao;

  - Hoàn thành 100% các kế hoạch, đề án, chương trình năm 2021 được giao;

  - 100% viên chức chấp hành tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước; giữ vững phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn quan liêu tham nhũng; chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của Trung tâm;

  - 100% viên chức và người lao động thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

  2.2. Về nhiệm vụ cụ thể:

  - Công tác Khuyến công:

  + Ngay từ đầu năm, tiếp tục điều tra khảo sát tình hình thực tế tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xây dựng các chương trình, đề án khuyến công chất lượng, quy mô và sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và phù hợp quy hoạch, định hướng của địa phương, nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp;

  + Thường xuyên liên hệ với Cục CTĐP cập nhật thông tin về các đề án đã đăng ký từ nguồn kinh phí KCQG 03 đề án, với tổng kinh phí hỗ trợ 2.990 triệu đồng; xây dựng kế hoạch chi tiết cho 06 đề án, với tổng kinh phí hỗ trợ 629,99 triệu đồng từ nguồn kinh phí KCĐP đã được UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí để sớm triển khai thực hiện ngay trong Quý I/2021.

  - Công tác hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp:

  Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức năng chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp như: khai thác, vận hành, quản lý hạ tầng Cụm công nghiệp; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong Cụm công nghiệp; duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng công năng thiết kế trong thời gian hoạt động; kết hợp chăm sóc, cải tạo cảnh quan môi trường Cụm công nghiệp Tháp Chàm, cập nhật các văn bản Quy phạm phát luật có liên quan, để tham mưu cho Sở Công Thương, thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp, đặc biệt là phương án mở rộng Cụm Công nghiệp Tháp Chàm khả thi và đạt hiệu quả.

  - Công tác Xúc tiến thương mại:

  + Trên cơ sở các Đề án đã trình Cục Xúc tiến thương mại năm 2021; thường xuyên bám sát, liên hệ với Cục Xúc tiến thương mại để theo dõi cập nhật thông tin về các đề án đã đăng ký từ nguồn kinh phí XTTM quốc gia gồm 08 đề án, trình Ban Quản lý chương trình XTTM quốc gia thẩm định, phê duyệt, với tổng kinh phí 861 triệu đồng  để thực hiện các nội dung tổ chức cho 06 phiên chợ hàng Việt về nông thôn và miền núi; 02 lớp đào tạo, tập huấn về kỹ năng phát triển thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong tìm đầu ra cho sản của doanh nghiệp.

  + Hoàn chỉnh kế hoạch từ nguồn kinh phí địa phương sau khi được giao kinh phí để tổ chức thực hiện 10 chương trình trong năm 2021, với tổng kinh phí đề xuất từ nguồn ngân sách địa phương 700 triệu đồng.

  - Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững:

  Hoàn chỉnh, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai khi nguồn kinh phí địa phương được giao, gồm 02 chương trình: Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với tổng kinh phí 300 triệu đồng; Chương trình Sản xuất và tiêu dùng bền vững với kinh phí 300 triệu đồng.

  - Chương trình Dự án phối hợp khác (nếu có):

  Tiếp cận và vận động các nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án phi chính phủ để hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

  2.2. Công tác tổ chức:

  - Tiếp tục sắp xếp tổ chức theo hướng hoàn thiện, tinh gọn bộ máy của Trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phẩn thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiêp nông thôn trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Đảng và nhà nước.

  - Phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ đề xuất bổ nhiêm, khen thưởng, sắp xếp vị trí hoặc xét việc tinh giản biên chế trong các năm tới.

  - Rà soát làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn...theo quy định hiện hành.

  2.3. Xây dựng đoàn thể:

  - Tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm tiếp tục phấn đấu học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực công tác; phát huy tinh thần dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; giữ gìn đoàn kết nội bộ; 100% lãnh đạo, viên chức đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy chế của cơ quan;

  - Phấn đấu 100% lãnh đạo, viên chức Trung tâm: Không vi phạm các tệ nạn xã hội và gia đình không vi phạm pháp luật; thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy chế văn hoá nơi công sở, vi phạm Luật giao thông, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của viên chức; không có trường hợp vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đualàm tốt công tác xã hội,…

  3. Một số giải pháp chủ yếu:

  Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021, Tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

  - Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ cơ quan, ổn định tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm, từng bước đáp ứng nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương;

  - Trao dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chính trị; nghiên cứu vận dụng chủ trương chính sách của nhà nước, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn theo từng lĩnh vực và vị trí công tác; đồng thời chủ động tham mưu đề xuất giải quyết công việc một cách khoa học và hiệu quả;

  - Tiếp tục phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chấp hành tốt pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; có tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tăng cường các mối quan hệ trong và ngoài đơn vị để tạo sự thân thiện, đồng thuận trong công việc;

  - Tiếp tục củng cố, sắp xếp bộ máy, bố trí viên chức lãnh đạo, quản lý theo khả năng chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác, chuyên môn nhằm phát huy hơn nữa năng lực của viên chức trong đơn vị nhằm thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao;

              - Xác định nhiệm vụ trọng điểm, trọng tâm để chỉ đạo triển khai, đồng thời giám sát, kiểm tra thường xuyên nhắc nhở để hoàn thành tốt hơn và đúng kế hoạch đề ra;

              - Thường xuyên liên hệ, tạo mối quan hệ mật thiết với Cục CTĐP, Cục XTTM và các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV và các tổ chức liên quan... Để tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ từ bên ngoài cho các cơ sở, doanh nghiệp trong tỉnh phát triển hiệu quả, bền vững;

  - Hàng năm phát động và đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đơn vị, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ viên chức và người lao động của đơn vị; tạo điều kiện cho viên chức tham gia học tập và bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; từng bước trang bị các điều kiện làm việc theo quy định.

  Trên đây, là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.