Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

 • Thứ sáu, 4/12/2020

 •  

 •  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

   

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN

   

              Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận;

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

              Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

              Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

              Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-SCT ngày 01/12/2020 của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị thuộc Sở công Thương;

              Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp.

  QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (theo các biểu đính kèm)

              Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

              Điều 3. Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp và các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.