Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • BÁO CÁO Về công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

 • Thứ sáu, 30/10/2020

 •  

 •          Thực hiện Công văn số 574/TTT-VP ngày 20/10/2020 của Thanh tra tỉnh V/v đề nghị báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại báo cáo như sau:

  I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

  1.   Những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia: không có.

  2.   Những vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội: không có.

  3. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc khác có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội: không có.

            II. SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP:/

  (Do đơn vị chưa thành lập tổ chức Đảng)

            III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP:

  1.   Kết quả công tác nội chính:

  1.1.   Kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Không có

  1.2.   Công tác bảo đảm an ninh quốc gia: Không có

  1.3.   Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội: Không có

  1.4.   Kết quả hoạt động của một số cơ quan có liên quan đến lĩnh vực nội chính, tư pháp ở địa phương (Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường,…) (nếu có): Không có

  1.5.   Những vấn đề khác liên quan đến công tác nội chính:/

  2.   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:

  Trên cơ sở hướng dẫn, năm 2020 Trung tâm đã hiệu chỉnh xây dựng Nội quy tiếp công dân đến giải quyết khiếu nại tố cáo tại Trung tâm (Quyết định số 07/QĐ-TTKC ngày 03/1/2020 của Trung tâm); Phân công viên chức phụ trách tiếp công dân (Quyết định số 08/QĐ-TTKC ngày 03/01/2020 của Trung tâm); Thông báo Lịch tiếp công dân khi đến khiếu nại, tố cáo năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại (Thông báo số 04/TB-TTKC ngày 03/1/2020 của Trung tâm).

  Ngoài ra, Trung tâm còn chỉnh sửa, xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy tắc ứng xử để quy định các chuẩn mực ứng xử giao tiếp trong khi thực hiện nhiệm vụ và trong các quan hệ xã hội.

  Khi các đơn vị tổ chức, cá nhân có yêu cầu cần được hỗ trợ công chức, viên chức Trung tâm có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Không quan liêu, gây khó khăn cho các đơn vị tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

  Trong năm 2020, Trung tâm không có vụ việc khiếu nại, tố cáo  đến Trung tâm.

  3.     Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:

  3.1 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống thamnhũng.

  Thông qua các buổi họp, ngày pháp luật hàng tháng Trung tâm phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức các văn bản Quy phạm pháp luật mới, liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, trong đó có Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân…; Thông qua đó giúp công chức, viên chức nâng cao nhận thức về pháp luật, cụ thể như pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng và loại bỏ dần cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ đó hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo.

  3.2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng:

  3.2.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  - Về tài chính và ngân sách nhà nước:

  +  Đã tổ chức xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của Trung tâm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và đúng quy định hiện hành (Quyết định số 04/QĐ-TTKC ngày 03/01/2020).

  + Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán trong quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được nhà nước giao theo quy định; Đầu năm 2020 Trung tâm đã công khai dự toán ngân sách năm 2020 (Quyết đinh số 13/QĐ-TTKC ngày 31/01/2020); công khai tài chính năm 2019 tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2020; Công khai quyết toán năm 2019 (Quyết định số 29/QĐ-TTKC ngày 06/5/2020);  Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (Quyết định số 42/QĐ-TTKC ngày 14/7/2020). Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Quyết định số 52/QĐ-TTKC, ngày 22/9/2020)

  Đồng thời Trung tâm cũng đã hướng dẫn các thủ tục tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để xây dựng và tiến hành các chương trình, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và các chương trình phối hợp khác. Xây dựng và thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định (Kế hoạch số 50/KH-TTKC ngày 03/3/2020) và báo cáo theo quy đinh

  - Công khai minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng: Trong năm 2020 Trung tâm không tổ chức mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.

  - Công khai minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ:

  + Công khai trong tuyển dụng viên chức và người lao động vào cơ quanTrong 6 tháng đầu năm 2020 Trung tâm không tổ chức tuyển dụng viên chức, tuy nhiệm Trung tâm có tổ chức ký hợp đồng lao động với 2 bảo vệ Cụm Công nghiệp Tháp Chàm theo bàn giao của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư.

  + Công khai đánh giá  nhận xét công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức cho 01 viên chức sau thời gian tập sự tại Trung tâm;

  + Công khai trong phân công điều động sắp xếp nhân sự sau khi có quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm (Phân công phụ trách phòng khuyến công và Hỗ trợ phát triển công nghiệp)

  + Công khai trong quy hoạch dự nguồn: Năm 2020 Trung tâm thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch dự nguồn các chức danh Trưởng phó phòng thuốc Trung tâm giai đoạn 2020-2025, Trung tâm đã tổ chức rà soát lấy ý kiến công khai minh bạch (Quyết đinh số 54/QĐ-TTKC ngày 07/10/2020 của Trung tâm)

  + Về công tác đào tạo: Trung tâm công khai theo Quy định hướng dẫn

  + Công khai về nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn: Trong năm 2020, Trung tâm tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng cho 01 viên chức, và quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 04 viên chức của Trung tâm theo quy định.

  - Không tổ chức cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật viên chức.

  3.2.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Năm 2020, Trung tâm đã rà soát xây dựng lấy ý kiến chỉnh sửa ban hành lại các quy chế hoạt động của Trung tâm, theo các văn bản hướng dẫn hiện hành như: Quy chế làm việc (Quyết định 02/QĐ-TTKC ngày 03/1/2020); Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định 04/QĐ-TTKC ngày 03/1/2020); Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn (Quyết định 05/QĐ-TTKC ngày 03/1/2020); Quy chế thực hiện dân chủ (Quyết định 03/QĐ-TTKC ngày 03/1/2020); Quy chề công tác văn thư, lưu trữ và lưu trữ điện tử (Quyết định 06/QĐ-TTKC ngày 03/1/2020);

       3.2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị:

  Công chức, viên chức luôn tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức theo đúng chuẩn mực xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và chuẩn mực xử sự của công chức, viên chức trong quan hệ xã hội, luôn bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm trong thực nhiệm vụ được giao.

  3.2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong năm 2020 Trung tâm không tổ chức chuyển đổi, luân chuyển vị trí công tác của viên chức. Tuy nhiên, triển khai Quyết định 234/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương và Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương; Đến nay, Trung tâm đã sắp xếp, điều động nhân sự phù hợp với cơ cấu bộ máy đã được phê duyệt theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đồng thời đã phân công lại nhiệm vụ Giám đốc, PGĐ Trung tâm (Quyết định 47/QĐ-TTKC ngày 27/8/2020), Quyết định quy đinh chức năng nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ của Trung tâm (Quyết định số 46/QĐ-TTKC ngày 27/8/2020). Phân công phụ trách phòng Khuyến công và Hỗ trợ phát triển công nghiệp trong thời gian chờ bổ nhiệm Trưởng phòng theo trình tự thủ tục quy định, (Quyết định số 48/QĐ-TTKC ngày 27/8/2020 của Trung tâm).

  3.2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt:

  Trung tâm tiếp tục thực hiện việc trả lương và quyết toán các chi tiêu chi trả qua tài khoản ngân hàng, thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm theo các quy định tài chính hiện hành. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo nhiệm vụ và chức năng được phê duyệt theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sử dụng mạng Lan, hộp thư điện tử để trao đổi, xử lý công việc.

   Từng bước giảm giấy tờ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Trung tâm như ứng dụng phần mền TDoffice, mạng nội bộ… Từng bước trang bị máy móc và phương tiện làm việc cho viên chức của Trung tâm nhằm đáp ứng công việc được giao.

  3.2.6. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị:

  Do đến nay chưa có hướng dẫn thực hiện việc minh bạch tài sản thu nhâp của lực lượng viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhâp nên Trung tâm bước đầu mới lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, hiện đang chờ cơ quan có chức năng hướng dẫn tiếp.

  3.3. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng: /

  3.3.1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng và Nhà nước: /

  3.3.2. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách:

  Trong năm 2020 Trung tâm không xảy ra tham những nên không xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

  3.4. Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng:/

  3.5. Công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

  3.6. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Trong năm 2020 Trung tâm không phát hiện vụ việc tham nhũng xãy ra tại Trung tâm.

  3.7. Những vấn đề khác liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng: /

  4.   Kết quả công tác cải cách tư pháp:

  Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương trong kỳ báo cáo, tập trung vào các nội dung sau:

  4.1.  Tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp: /

  4.2.  Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp:/

  4.3.  Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp:/

  4.4.  Công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp:/

  4.5.  Về đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp:/

  4.6.  Hợp tác quốc tế về tư pháp (nếu có)./

  4.7.  Những vấn đề khác liên quan đến công tác cải cách tư pháp:/

  5.   Kết quả hoạt động của Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy: /

  IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

  1.   Đánh giá khái quát những ưu điểm của công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 trong kỳ báo cáo.

  Trung tâm luôn cố gắng thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, quán triệt chỉ đạo viên chức thực hiện tốt các quy chế của đơn vị như: Quy tắc ứng xử, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ công khai minh bạch khác. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đó tự nâng cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; toàn thể CB,VC xác định được trách nhiệm, nhiệm vụ được giao không để các hành vi, vụ việc tham nhũng xảy ra tại Trung tâm

  2.    Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:/

  V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

  -    Tiếp tục quán triệt tuyên tuyền các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống tham nhũng đến toàn thể viên chức Trung tâm;

  -Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp, đơn giản hoá các thủ tục hành chính;

  - Tiếp tục công khai, sử dụng đường dây nóng, số điện thoại, địa chỉ Email của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Phòng Hành chính-Tổng hợp để tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi tham nhũng của viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng;

   - Định kỳ báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả  tiếp nhận, xử lý và những thông tin thu nhập được cho Sở Công Thương biết, chỉ đạo thực hiện.

  VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: /

  Trên đây, là báo cáo kết quả công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 của Trung tâm, kính đề nghị Sở Công Thương xem xét, chỉ đạo/.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.