Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • BÁO CÁO Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 • Thứ hai, 2/11/2020

 •  

 •          Thực hiện công văn số 2922/STC-TTr, ngày 7/10/2020 của Sở Tài Chính V/v báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) phục vụ kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sau:

  I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật (THTK, CLP):

  Trung tâm đã quán triệt đến từng cán bộ, viên chức các quy định về THTK, CLP như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của nghị định số 84/2014NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ và các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP; Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 4/12/2017 của Bộ Tài chính v/v Quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên; Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 26/01/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2020; Quyết định 437/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về ban hành Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020;

  Nhằm đẩy mạnh công tác THTK, CLP và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức; trên cơ sở Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và chương trình THTK, CLP của địa  phương, Trung tâm đã tổ chức lấy ý kiến và ban hành các văn bản như: Quyết định ban hành quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, quy chế làm việc của Trung tâm. Thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao. Công khai việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ và chấp hành các chế độ, định mức theo quy định của nhà nước đối với các nội dung: thanh toán công tác phí, chi phí hội nghị,…công khai thủ tục hành chính, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhanh gọn, chính xác nhằm giảm thiểu sự phiền hà và làm cơ sở cho việc THTK, CLP.

  Đồng thời kết hợp với các đợt thi đua, phát động phong trào đấu tranh thực hiện tốt tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

  2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện THTK, CLP:

  Trên cơ sở chương trình THTK, LP giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh, Trung tâm đã triển khai việc thực hành tiết kiệm lãng phí tại đơn vị nhằm chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Cụ thể hóa hệ thống định mức chi tiêu và trang bị tài sản tại Trung tâm, thực hiện hiệu quả một số giải pháp, nhiệm vụ về THTK, CLP nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Trung tâm. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, thời gian, tài sản và nhân lực.

  II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực:

  a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

  Trên cơ sở các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định của địa phương, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ quy định việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên, quyết định ban hành quy chế dân chủ, quy chế nâng lương trước thời hạn, quy chế làm việc.

  b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN); trong đó tập trung vào các nội dung sau:

  - Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong các khâu: lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN

  Đầu năm 2020 Trung tâm đã công khai dự toán ngân sách năm 2020 (Quyết đinh số 13/QĐ-TTKC ngày 31/01/2020); công khai tài chính năm 2019 tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2020; Công khai quyết toán năm 2019 (Quyết định số 29/QĐ-TTKC ngày 06/5/2020);  Công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (Quyết định số 42/QĐ-TTKC ngày 14/7/2020). Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Quyết định số 52/QĐ-TTKC, ngày 22/9/2020)

  c) THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước:

  Việc mua sắm tài sản luôn thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, đặc biệt là các quy định của Luật Đấu thầu. Đẩy mạnh việc mua sắm tập trung để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm trong mua sắm tài sản

  Trung tâm quán triệt đến toàn bộ công chức viên chức có trách nhiệm bảo quản tài sản do cơ quan giao sử dụng.

  d) THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước: Trung tâm đã THTK, CLP trong việc xây dựng bộ máy tinh gọn biên chế, hoạt động hiệu quả, thực hiện đào tạo, điều động, luân chuyển, tạo điều kiện cho CBVC phát huy khả năng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, sử dụng quỹ thời gian đúng quy định nhà nước, đảm bảo hiệu quả làm việc.

  e) Trung tâm đã gắn việc THTK, CLP với công tác phòng chống tham những của đơn vị thông qua kế hoạch số 50/KH-TTKC ngày 03/3/2020 về phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mạị.

  f) THTK, CLP trong việc cải cách hành chính, tăng cường sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản (TDO) trong hoạt động hàng ngày để giảm thiểu chi phí và thời gian trong sử lý công việc.

  2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí:

  - Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: không

  - Số vụ việc đã được xử lý: không

  - Số người vi phạm và hình thức xử lý: không

  3. Phân tích, đánh giá:

  a) Đánh giá kết quả đạt được:

  - Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Trung tâm tổ chức phổ biến quán triệt các văn bản liên quan THTK, CLP đến toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị.

  - Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ về công tác phòng chống tham nhũng của đơn vị.

  - Thực hiện tốt trong công tác công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác quản lý điều hành của đơn vị

  - Thực hiện tốt báo cáo theo quy định gửi về Sở Công Thương tổng hợp chung.

  b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Trung tâm mới được giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính nên việc thực hiện THTK, CLP còn hạn chế.  

  c) Những kinh nghiệm rút ra:

  - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong mọi lĩnh vực để nâng cao việc thực hiện THTK, CLP.

  - Thực hiện công khai minh bạch hơn nữa đối với việc sử dụng ngân sách trong việc mua sắm, chi thường xuyên và các nguồn kinh phí khác.

  III. Phương hướng, nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản có liên quan đến thực hiện THTK, CLP.

  - Nâng cao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính để thực hiện THTK,CLP đạt hiệu quả hơn.

  - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBVC đơn vị trong công tác THTK, CLP.

  - Tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm nhăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

  - Đưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí đánh giá công tác thi đua khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, viên chức.

  IV. Đề xuất, kiến nghị về hành tiết kiệm, chống lãng phí: /

  Trên đây, là báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Trung tâm, kính gửi Sở Công Thương tổng hợp chung./.

  (Đính kèm phụ lục 02 Thông tư 188/TT-BTC ngày 10/12/2014)

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.