Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

 • Thứ sáu, 28/8/2020

 •  

 •  QUYẾT ĐỊNH

  Phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó giám đốc

   Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

   

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN

  Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận;

  Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SCT, ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;

  Căn cứ kết quả cuộc họp của Lãnh đạo Trung tâm ngày 26/8/2020;

  Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Nguyên tắc phân công:

  1. Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm và các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 25/8/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;

  2. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, phụ trách một số lĩnh vực công tác được Giám đốc Trung tâm phân công; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, Sở Công Thương và pháp luật về nhiệm vụ được giao.

  3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được giao, Phó Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn viên chức thực hiện; trường hợp công việc phát sinh hoặc những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm thì phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc trước khi quyết định.

  4. Phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và Phó Giám đốc có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của Trung tâm.

  5. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc chỉ đạo ủy quyền cho Phó Giám đốc chỉ đạo giải quyết công việc của Trung tâm. Trường hợp Phó Giám đốc được Giám đốc Sở họăc Phó Giám đốc Sở trực tiếp giao nhiệm vụ thì Phó Giám đốc phải báo cáo Giám đốc Trung tâm biết để tạo điều kiện thực hiện nhiêm vụ.

  6. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm làm việc thực hiện theo các Quy chế của Trung tâm.

  Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm như sau:

  1. Ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc

  a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của Trung tâm, theo chức năng, nhiệm vụ  được quy định tại Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 25/8/2020 của Giám đốc Sở Công Thương;

  b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

  - Chỉ đạo công tác xây dựng các chương Khuyến công; Xúc tiến thương mại, Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn theo kế hoạch hằng năm và giai đoạn, xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển Cụm công nghiệp;

  - Chỉ đạo công tác tổ chức hành chính, nhân sự; công tác tài chính của đơn vị; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  - Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền;

  - Ký kết các Hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhăm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; 

  c) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Văn phòng; hoạt động Xúc tiến thương mại;  hoạt động Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn;

  d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Công Thương và UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

  2. Ông Dương Văn Sơn - Phó Giám đốc

  a) Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách chỉ đạo, điều hành một số công việc như sau:

  - Theo dõi các hoạt động Khuyến công và Hỗ trợ phát triển công nghiệp; hoạt động Phát triển Cụm công nghiệp; Công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động Khuyến công; Xúc tiến thương mại; Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh. Tạp chí Khuyến công; Các chương trình truyền hình, ấn phẩm, tờ rơi, trang website...;

  - Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình tình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền.

  b) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Khuyến công và Hỗ trợ phát triển công nghiệp;

  c) Được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ khi Giám đốc vắng mặt trong thời gian dài (đi công tác, học hay lý do đặt biệt khác) và sẽ có văn bản ủy quyền và Phó Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm và có trách nhiệm báo cáo lại cho Giám đốc các công việc quan trọng có liên quan đến hoạt động của Trung tâm trong thời gian Giám đốc vắng mặt.

  e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành:

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 và thay thế quyết định số 33/QĐ-TTKC, ngày 15/5/2020 của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại về việc phân công trách nhiệm quyền hạn trong lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại;

   Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp và Trưởng các phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  Đính kèm văn bản chi tiết.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.