Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

 • Thứ sáu, 28/8/2020

 •  

 •  QUYẾT ĐỊNH

  Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ của Trung tâm

  Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận


   GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN

  Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận;

  Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SCT, ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương;

              Căn cứ kết quả cuộc họp phân công chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại vào ngày 26/8/2020;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận.

  Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 và thay thế Quyết định số 43/QĐ-TTKC ngày 10/10/2019 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khuyến công và Xúc tiến thương mại V/v ban hành quy định chức năng nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận.

  Điều 3. Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp và Trưởng các phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại căn cứ Quyết định này thi hành./. 
  Đính kèm:
  Quyết định 46/QĐ-TTKC
  Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.