Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUY CHẾ Về công tác văn thư của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

 • Thứ hai, 29/6/2020

 •  

 • QUY CHẾ

  Về công tác văn thư của

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

   

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1 Phạm vi và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh.

  Quy chế này được áp dụng cho công tác văn thư tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuân (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

  Công tác văn thư bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

  2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với toàn thể công chức, viên chức và bộ phận văn thư của Trung tâm.

  Điều 2 Trách nhiệm đối với công tác văn thư

  1. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị.

  Tổ chức xây dựng, ban hành, chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư; chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư.

  2. Trách nhiệm của công chức, viên chức.

   Cá nhân công chức, viên chức trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư phải thực hiện đúng quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến công tác văn thư.

  3. Trách nhiệm viên chức làm công tác văn thư.

  a) Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

  b) Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến.

  c) Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản.

  d) Quản lý Sổ đăng ký văn bản.

  đ) Quản lý, sử dụng con dấu, chữ ký số, chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật của đơn vị; các loại con dấu khác theo quy định.

  Điều 3 Bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư

  Mọi hoạt động trong công tác văn thư của Trung tâm phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

  Chương II

  SOẠN THẢO, KÝ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

   

  Mục 1

  THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

  Điều 4 Các loại văn bản hành chính

  Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

  Điều 5 Thể thức văn bản

  1. Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.

  2. Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính.

  a) Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

  b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

  c) Số, ký hiệu của văn bản.

  d) Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

  đ) Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

  e) Nội dung văn bản.

  g) Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

  h) Dấu, chữ ký số của đơn vị.

  i) Nơi nhận.

  3. Ngoài các thành phần quy định tại khoản 2 Điều này, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác như:

  a) Phụ lục.

  b) Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành.

  c) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành.

  d) Địa chỉ đơn vị; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.

  4. Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I  kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

  Điều 6 Kỹ thuật trình bày văn bản

  Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm: Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang văn bản.

  Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

  Viết hoa trong văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

  Chữ viết tắt tên loại văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục Bảng chữ viết tắt tên Trung tâm và các phòng soạn thảo, tên loại văn bản hành chính, bản sao văn bản hành chính của Trung tâm kèm theo Quy chế này.
           Đính kèm:
           Quyết định số 39/QĐ/TTKC
           Quy chế chi tiết

 • In bài này   Quay lại


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.