TIN TỨC

 • QUY CHẾ Hoạt động của Tổ Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

 • Thứ năm, 18/6/2020

 •  

 • Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

  Quy chế này quy định nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Tổ Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Tổ Kiểm tra).

  Điều 2. Nguyên tắc làm việc và cơ chế hoạt động

  1. Tổ Kiểm tra hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, cán bộ, công chức, viên chức và làm việc theo chế độ tập thể thông qua các cuộc họp thường xuyên và đột xuất dưới sự chủ trì của Tổ trưởng.

  2. Các thành viên Tổ Kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ Kiểm tra, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về những nội dung công việc được phân công; đề xuất các phương án, kế hoạch kiểm tra thuộc phạm vi nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn được phân công.

  3. Hàng tháng, quý, năm Tổ Kiểm tra có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại Trung tâm theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc được Giám đốc Trung tâm giao.

  Chương II

  QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  Điều 3. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Tổ Kiểm tra:

  1. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ Kiểm tra:

  a) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp khi thực hiện nhiệm vụ và sử dụng thời giờ làm việc của viên chức theo các quy định hiện hành; việc khắc phục, xử lý những tồn tại, hạn chế đã có kết luận kiểm tra, thanh tra của cấp có thẩm quyền liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

  d) Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

  đ) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về việc kiểm tra, giám sát tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm.

  e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.

  2. Quyền hạn của Tổ Kiểm tra:

  a) Kiểm tra giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại  Trụ sở làm việc của cơ quan.

  b) Trong quá trình tiến hành kiểm tra, Tổ kiểm tra được sử dụng các phương tiện điện tử (quay phim, chụp ảnh, ghi âm…) trong khi thực hiện nhiệm vụ.

  Điều 4. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ trưởng và các tổ viên Tổ Kiểm tra:

  1. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ trưởng:

  a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về hoạt động của Tổ Kiểm tra; chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Tổ Kiểm tra.

  b) Quyết định kế hoạch kiểm tra việc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính của viên chức Trung tâm.

  c) Chủ trì các cuộc họp của Tổ kiểm tra để thảo luận, tổng hợp và kết luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổ Kiểm tra. 

  d) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ kiểm tra trong quá trình kiểm tra.

  2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ viên:

  a) Tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra của Tổ Kiểm tra; trong quá trình thực hiện kiểm tra, khi có việc phát sinh, vướng mắc phải báo cáo kịp thời với Tổ trưởng để giải quyết.

  b) Tham dự các cuộc họp của Tổ Kiểm tra và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề nêu trong cuộc họp của Tổ Kiểm tra.

  c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ Kiểm tra phân công.

  Chương III

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

  1. Các thành viên Tổ Kiểm tra có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này.

  2. Trưởng Hành chính-Tổng hơp, Trưởng các phòng chuyên môn và viên chức Trung tâm có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để Tổ Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định.

  3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc, phát sinh, Quy chế sẽ được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp./.
           Đính kèm quyết định số 36/QĐ-TTKC

 • In bài này   Quay lại


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.